Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monaqrafik lüğəti haqqında

                            

Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monaqrafik lüğəti haqqında

 


Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət sahəsində dövlət siyasəti sovet dovründən fərqli olaraq muğamatın təbliği və eyni zamanda obyektiv elmi-nəzəritətbiqiücün geniş imkanlar yaratmasını nəzərə alaraqmənəvi irsimizdə,o cumlədən Azərbaycan xalqının sovet dövrü mənəvi irsində olan nailiyyət və tapıntıların yaşadılmasına xüsusi diqqət tələb edilir.


More »

 

«Энциклопедия азербайджанского мугама»

«Энциклопедия азербайджанского мугама», изд. дом «Шарг-Гарб»,  Баку, 2012.

 


Rus dilində nəşr edilən "Azərbaycan muğamı ensiklopediyası”nın təqdimatlarında yer alan çıxışların və yazılı rəylərin bəzi fraqmentləri ilə Sizi tanış edirik.

Bakıda keçirilən tədbirdə (25 sentyabr, 2014)qeyd olundu ki, təqdimatı gərçəkləşən "Azərbaycan muğamı ensiklopediyası” 2008-ci ildə Azərbaycan dilində nəşr edilən "Muğam Ensiklopediyası” adında kitabınruscaya tərcüməsi deyil.Bu kitab mühim yenilikləri və dərin elmi açıqlamaları ilə səciyyələnyeni bir əsərdir.S.Ağayeva musiqi mənbəşünaslığı, orta əsr musiqi elmi, muğam sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi üzrə ixtisaslaşmış tanınmış alim olaraq muğam tarixinə dair mövcud olan bəzi bilikləri özünün dəyərli və bir çox hallarda oxuculara az tanış olan məlumatlarla, şəxsi tədqiqatların yeni nəticələri ilə dolğunlaşdırmışdır.

............................


Земфира КАФАРОВА, секретарь союза композиторов Азербайджана Заслуженный деятель искусств, профессор.(«Эхо» qəzeti. 16.05. 2014).

 

 

More »

 

В Астане прошла презентация «Энциклопедии азербайджанского мугама»В Астане прошла презентация

«Энциклопедии азербайджанского мугама»

 
 
20.07.2015 21:40
 

В столице Казахстана Астане состоялась презентация «Энциклопедии азербайджанского мугама», изданной Фондом Гейдара Алиева.

Презентация прошла в рамках 43-й Всемирной конференции Международного cовета по традиционной музыке (ICTM) при ЮНЕСКО, проходящей  16-22 июля в Астане.

More »

 

ОТЗЫВ на «Энциклопедию Азербайджанского мугама»


ОТЗЫВ

на «Энциклопедию Азербайджанского мугама»

Автор и составитель Сурая Агаева.

(Издательский дом «Шарг-Гарб», Баку, 2012)

 

 

Дорогая Сурая,

огромное спасибо за поистине царский подарок. Сам факт выхода этой книги, ее название (а это именно ЭНЦИКЛОПЕДИЯ) - по сути, гимн во славу традиционной азербайджанской музыки. В соответствии с богатым содержанием и оформление книги.

От души поздравляю Вас и всех коллег с этим замечательным событием. Очень важно, что книга издана на русском языке, и это дает возможность ознакомиться с искусством мугама  далеко за пределами Вашей страны.

 

Наталья Соломоновна Янов-Яновская

доктор искусствоведения, профессор,

Ташкент, Узбекистан

 

More »

 

MUĞAMATIN (Məqamat) FƏLSƏFƏSİMUĞAMATIN FƏLSƏFƏSİ

 

- XXI əsr dünya mədəniyyətində İslam mədəni bölgəsi xalqlarının bədii və o cümlədən, musiqi təfəkkürunün tarixən ayrılmaz hissəsi olan muğamata marağın dirçəlişini;

- muğamatın fəlsəfə və ilk növbədə bölgə mədəniyyətinə xas ekzo - və ezoterik səciyyəli vəhdət əl-vücud təlimi ilə üzvü bağlılığını;

- muğamat fenomeninin və adı gedən əlaqənin fəlsəfi əsasının elmi-nəzəri təsvir və təfsirinin musiqişünaslıqda birmənalı olmadığını nəzərə alaraq Sizə təqdim etdiyimiz saytımızda

"Muğamatın fəlsəfəsi”

adlı xüsusi rubrika açmaq qərarına gəldik.

Rubrikanın məqsədi — mütəxəssisləri və muğamatı sevən ziyarətçilərimizi imkan daxilində musiqişünaslıq və fəlsəfədə muğamata dair mühüm aktual və mübahisəli elmi-nəzəri problemlərlə tanış edərək, onlara bu sahədə sərbəst şəxsi mövqelərini bildirmək üçün şərait yaratmaqdır.

Problemə daxil olmaq naminə sizi aşağıdaki suallar üzərində düşünərək mövqe bildirməyə dəvət edirik.

More »

 

Bir daha fəlsəfə tarixləri barədə

Sizə təqdim etdiyimiz elmi məlumatlarla əlaqədar aşağıdakı problemlər üzərində düşünməyinizi təklif edirik.

 

1. Tarixən yüksək şəhər sivilizasiya və mədəniyyətinə malik coğrafi bölgə və ölkə və o cümlədən Qazaxıstan da daxil olmaqla Orta Asiya xalqlarını nomadik (köçəri heyvandar) sivilzasiya təmsilçiləri kimi səciyyələndirmə kimi köhnəlmiş elm və etika baxımından qeyri-məqbul streotipdən azad olmaq vaxtı çatmayıbmı? 

2. Mövcud ədəbiyyatda əksər hallarda rast gəldiyiniz İslam mədəniyyəti  bölgəsinə daxil olan ayrı ayrı xalqlarının etnik-milli, o cümlədən fəlsəfə tarixlərinə bölgə mədəniyyətini təmsil edən görkəmli şəxsiyyət və cərəyanların daxil edildiyini nəzərə alaraq etnik milli mədəniyyət anlayışının məzmun həcminin dəqiqləşdirilməsi zərurətinə necə baxırsınız?
3. Multikulturallıq və multikulturalizmin və Qərb və ŞƏrq mərkəzçiliyi ideologiyasının çarpazlaşması işığında Şərq və Qərb mədəniyyət tarixlərinin təqdimində hansı problemləri görürsünüz və onların həlli yollarını necə görürsünüz?
fəl.ü.elmlər doktoru Z.Quluzadə 

More »

 

Albanian and Armenian Historians on Albania

Albanian and Armenian Historians on Albania

 

Dr. Philos.sciences Zumrud Kulizade More »

 

ИСТОРИЯ ТАДЖИКСКОЙ ФИЛОСОФИИ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XV в.)

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ ИМ. А.М. БОГОУТДИНОВА

ИСТОРИЯ ТАДЖИКСКОЙ ФИЛОСОФИИ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XV в.)

В трех томах

 

ТОМ I

Ответственный редактор: К. Олимов

Второе издание

Душанбе, «Дониш»,  2014

ББК 87.3(2 тадж)+87.717, И-90

More »

 

Zümrüd Quluzadə "KITABI DƏDƏ QORQUD" DASTANI HAQQINDAZümrüd Quluzadə, fəlsəfə elmləri doktoru

 


BIR DAHA AZƏRBAYCAN TARİXŞÜNASLIĞININ MƏXƏZLƏRİ OLAN "KITABI DƏDƏ QORQUD" DASTANI VƏ  ABBASQULU AĞA  BAKIXANOVUN "GÜLÜSTANI-İRƏM" ƏSƏRI HAQQINDA 

More »

 

Dr. Cavad Heyət

 

   "Azərbaycanın adı və hüdudları"

   Cavad Heyət


   «Ədəbiyyat» qəzeti 1994-cü il №9 (2912)

 

   AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi

   

    Aysel Acalova (Zülfi)

 

 

 

 

 

 

 

More »