Les historiens albanais et arméniens sur l'Albanie

Les historiens albanais et arméniens sur l'Albanie
 
Prof. Dr. Zumrud Kulizade

La dernière décennie a vu un nombre considérable de déclarations non fondées et "motivées" dans la littérature scientifique et publicism propos Nagorni Karabakh à l'Arménie appartenance. Leur objectif est de donner des motifs scientifiques et théoriques pour la politique expansionniste de la fameuse «miatsum", avec l'intention d'une réunion territoriale et ethnique de la soi-disant l'Arménie historique et les Arméniens.

More »

 

Сериал Восток - Запад смотреть онлайн

Сериал Восток - Запад смотреть онлайн
East to West online
Вышла серия 7
Сериалы  

More »

 

«РЕЖИМ ОГНЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ. доктор философии Кулизаде Зумруд

доктор философии Кулизаде Зумруд

«РЕЖИМ ОГНЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ


Обращение к читателям интернета

и, в первую очередь, к

Членам Ученого Совета Института Истории Академии Наук Республики Армении

рекомендовавших к печати книгу

В.Г.Туняна «Пристрастие Азербайджана к истории Армении: мифы и реалии» (Ереван Институт истории, 2013)

More »

 

Философия сложности как постнеоклассическая метатеоретическая основа: особенности эпистемологии и практики

Абульгасан Фархад оглу Аббасов

Главный научный сотрудник Института философии и права Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор философских наук, профессор

More »

 

Postsovet məkanında fəlsəfi təhsilin problemləri

fəl.e.d. Zümrüd Quluzadə

(Azərbaycan təcrübəsi də nəzərə alınmaqla)


More »

 

Razim Əliyev: Musiqi fəlsəfəsinin genezisi"Musiqi fəlsəfəsinin genezisi" 

 Razim Əliyev

 

"ZİYA” NPM, Bakı-2015

 

More »

 

Muğamat (Məqamat) anlayışı

Muğamat anlayışının fəlsəfi idrakı barədə

Fəl.ü.e.d. Zümrüd Quluzadə

More »

 

Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monaqrafik lüğəti haqqında

                            

Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monaqrafik lüğəti haqqında

 


Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət sahəsində dövlət siyasəti sovet dovründən fərqli olaraq muğamatın təbliği və eyni zamanda obyektiv elmi-nəzəritətbiqiücün geniş imkanlar yaratmasını nəzərə alaraqmənəvi irsimizdə,o cumlədən Azərbaycan xalqının sovet dövrü mənəvi irsində olan nailiyyət və tapıntıların yaşadılmasına xüsusi diqqət tələb edilir.


More »

 

«Энциклопедия азербайджанского мугама»

«Энциклопедия азербайджанского мугама», изд. дом «Шарг-Гарб»,  Баку, 2012.

 


Rus dilində nəşr edilən "Azərbaycan muğamı ensiklopediyası”nın təqdimatlarında yer alan çıxışların və yazılı rəylərin bəzi fraqmentləri ilə Sizi tanış edirik.

Bakıda keçirilən tədbirdə (25 sentyabr, 2014)qeyd olundu ki, təqdimatı gərçəkləşən "Azərbaycan muğamı ensiklopediyası” 2008-ci ildə Azərbaycan dilində nəşr edilən "Muğam Ensiklopediyası” adında kitabınruscaya tərcüməsi deyil.Bu kitab mühim yenilikləri və dərin elmi açıqlamaları ilə səciyyələnyeni bir əsərdir.S.Ağayeva musiqi mənbəşünaslığı, orta əsr musiqi elmi, muğam sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi üzrə ixtisaslaşmış tanınmış alim olaraq muğam tarixinə dair mövcud olan bəzi bilikləri özünün dəyərli və bir çox hallarda oxuculara az tanış olan məlumatlarla, şəxsi tədqiqatların yeni nəticələri ilə dolğunlaşdırmışdır.

............................


Земфира КАФАРОВА, секретарь союза композиторов Азербайджана Заслуженный деятель искусств, профессор.(«Эхо» qəzeti. 16.05. 2014).

 

 

More »

 

В Астане прошла презентация «Энциклопедии азербайджанского мугама»В Астане прошла презентация

«Энциклопедии азербайджанского мугама»

 
 
20.07.2015 21:40
 

В столице Казахстана Астане состоялась презентация «Энциклопедии азербайджанского мугама», изданной Фондом Гейдара Алиева.

Презентация прошла в рамках 43-й Всемирной конференции Международного cовета по традиционной музыке (ICTM) при ЮНЕСКО, проходящей  16-22 июля в Астане.

More »