К концепции исследования «Истории азербайджанской философии XIX – XXI вв».

К концепции исследования «Истории азербайджанской философии XIX – XXI вв».

 

 

Предлагаю на предстоящем семинаре обсудить:

· Наряду с концепцией исследования истории философии XIX - XXI вв. и ряд концептуальных принципов исследования, использованных при изложении истории философии предшествующих веков. Участникам семинара, включая ответственных редакторов I и II тома азербайджанского перевода К.Буньятову и А.Гаджиеву высказать свои позиции по данным вопросам.

· Обоснование методологии исследования истории азербайджанской философии XIX - XXI вв.

· Представление в III и IV томах философии Северного и Южного Азербайджана в XIX - XXI вв. Научное, политическое и нравственное обоснование совместного изложения истории азербайджанской философии XIX - XXI вв. – эпоху политической разделённости Азербайджана.

· Представление во вводных главах III и IV томов азербайджанской духовной культуры в контексте духовной культуры исламского региона XIX - XXI вв.


 

More »

 

“İdentiklik”, “milli identiklik” və “milli mədəniyyət"

"İdentiklik”, "milli identiklik” və "milli mədəniyyət”*.

Müasir dövrdə elmlərin yeni ixtira və fərziyyələri, elmi tədqiqatlara yanaşmada fəlsəfi metodologiyaların müxtəlifliyi və müasir məntiq elmi sahəsində olan "Fuzzy Logic” ("Qeyri-səlis məntiq”) adı ilə məşhur L.Zadənin məntiq nəzəriyyəsi elm və fəlsəfənin əsas anlayış və təsəvvürlərinin monitorinqini və səhihləşdirilməsini (korrektəsini) tələb edir.

Hazırda geniş mənada götürülmüş bir anlam kimi mədəniyyətşünaslığın əsas məfhum və təsəvvürlərinə yeni baxış tələb edildiyini nəzərə alaraq, mövzumuzla əlaqədar müraciət etdiyimiz anlayışların məzmunu haqqında danışmaq istəyirik.

Məlum olduğu kimi, milli mədəniyyət millətin özünüdərk və dünya millətləri içində özünü təsdiq etməsi, bir millət kimi ləyaqətini qoruyaraq yaşaması üçün əsas amillərdən biridir.


More »

 

Новое мышление в физической картине мира – нечеткая логика и теория нечетких множеств Заде

 

Исаева Эльмира

Институт Физики Национальной Академии Наук Азербайджана,

Аз-1143, Баку, проспект Г.Джавида 33, e-mail: elmira@physics.ab.az

 


 

Когда говорят o теории нечетких множеств Лютфи Заде, ее либо принимают, либо совсем от нее отказываются. Воспринимаются идеи Заде хорошо восточными учеными. И это с непроста. Именно Восток, противовес прагматизму Запада, всегда стремился к возвышенности. Но что означает ТНМ Заде в философии нашей жизни. Очень многое в современном мире изменило наше мировоззрение, и мы поняли, что многие вещи имеют более глубокое содержание, чем наши упрощения. В особенности, проблема искусственного интеллекта............

More »

 

ДЕРБЕНТ – ГОРОД ТРЁХ РЕЛИГИЙ

Уважаемые коллеги!

 Приглашаем вас принять участие в  Международной научно-практической   конференции

ДЕРБЕНТ – ГОРОД ТРЁХ  РЕЛИГИЙ.

ДАТА проведения:  25 марта 2015 в г. Дербент.

More »

 

IV BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMU

IV BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMU

Оktyabr 2-3, 2014

DƏYİRMİ MASALAR

More »

 

Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm

Məqalə: "Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm: XXI əsr. Elmi kəşflər və fəlsəfənin anlam kateqorial apparatının məzmunu haqqında təsəvvürlərin təshihi."

Müəllif: Fəl.e.d. Zümrüd Quluzadə

More »

 

Философия всеединства

"Философия всеединства и современная наука: XXI век. Научные открытия и кординирование представлений о содержании категориально-понятийного аппарата философии"

Др.филос.н З.Кулизаде

More »

 

Unity philosophy

- "Unity philosophy and modern science:XXI century. Scientific discoveries and ideas about content kordinirovanie categorical conceptual apparatus philosophy."

- Dr.Zumrud Kulizade

More »

 

Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm - 2014

SEMİNARA DƏVƏT

 

17 uyun saat 1100, 2014-cü il tarixində AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm” mövzusunda keçiriləcək elmi-nəzəri seminara AMEA-nın Elmi Tədqiqat İnstitutlarının metodologiya ilə məşğul olan mütəxəssisləri və ilk növbədə Azərbaycan tarixi və Azərbaycan mədəniyyət tarixləri çoxcildliklərinin yazılmasında iştirak edən mütəxəssislər dəvətlidir. Eyni zamanda seminarda problemlə maraqlanan Respublika mütəxssisləri iştirak edə bilər. Qarşıdan gələn seminarda çıxış üçün razılıq verən alimlərin adları, mövzuları və bəzi çıxışların mətnləri ilə  tanış ola bilərsiniz:

 


More »

 

ÜMUMVƏHDƏT FƏLSƏFƏSI VƏ MÜASIR ELM

“Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir  elm. Fənnlərarasi ümumfəlsəfi metodoloqiya axtarişi” 

 Elmi-nəzəri seminar haqqında

 

 

More »