ORTA ƏSR ŞƏRQİNİN MUSİQİ ELMİNİN FƏLSƏFİ KÖKLƏRİ HAQQINDAAçar sözlər: Pifagor, Aristotel, Farabi, Urməvi, Marağai, muğam, Azərbaycan.
Keywords: Pythagor, Arito, Farabi, Urmavi, Maraghai, mugham, Azerbaijan
Şərq musiqisi haqqında çoxlu sayda orta əsr traktatlarının (risalələrinin) tədqiqi və müqayisəli təhlili göstərmişdir ki, ənənəvi peşəkar Şərq musiqisi haqqında elm, müasir nəşrlərdə bəzən yanlış olaraq təqdim olunduğu kimi, vahid bircinsli axın ilə inkişaf etməyib, elmi fikrin digər sahələri kimi, müxtəlif istiqamətlərə malik olmuşdu. Bu istiqamətlərin xüsusiyyətləri musiqinin mənşəyi, onun insan həyatında ilkin təyinatı və yeri haqqında risalə müəlliflərinin müxtəlif, bəzən bir-birinə qarşı duran fəlsəfi baxışlarından qaynaqlanırdı. Sözügedən alimlərin dünyagörüşü onların qələmə aldıqları əsərləlin məzmununa, musiqi-nəzəri problemlərin təfsirinə və çözüm metoduna təsir göstərirdi. 
Orta əsr risalələrinin mətnlərində keçmişin ən görkəmli musiqiçi alimlərinin adlarının xatırlanması nə onların təlimlərinin varisliyinin göstəricisi, nə də onların müəllifliyinin isbatı deyildir .   

More »

 

Чётко-нечёткое постижение логики бытия

Зумруд Кулизаде. Четко-нечеткое постижение логики бытия. Баку: 2017.

 

PDF DOWNLOAD (SCRIBD.RU)

PDF DOWNLOAD (ARCHIVE.ORG)


 Рецензенты: д - р филологических наук, проф. Л.М.Грановская, Н. аучный сотр. Ин.-та Философии НАНА Ф.Х. Гаджиевд - р философии по математике Л.Ф.Мустафаева,

 

Редактор: д - р философских наук, проф. К.Я.Аббасова

  

В настоящей книге, на основе предложенной автором новой редакции философской концепции всеединства, читателю представлены вопросы для размышлений и возможные темы исследований, ориентированные на постижение внутренних закономерностей, т.е. логики бытия в форме различных его проявлений.

Книга состоит из введения, 2-х разделов и заключения.

 

  

 

© З.Кулизаде

 


More »

 

О соотношении множества и единства в истории культуры. Платон, неоплатонизм, Г.Кантор и Л.Заде.

д.ф.н. З.Кулизаде.

О соотношении множества и единства в истории культуры. Платон, неоплатонизм, Г.Кантор и Л.Заде.


(значимость постановки и дальнейшего исследования проблемы)


Известно, что научное познание (конкретные науки и философия) является и частью бытия и формой его самосознания.

Изучая историю бытия, его частные и общие закономерности, конкретные науки и философия, в силу единого объекта исследования своего (бытие в его множественности, целостности и единстве), тесно взаимосвязаны.

В качестве аргументации сказанного служит и тема предлагаемого выступления, посвященная постановке и интерпретации универсальности органической связи множества и единства бытия, представляющего извечное единство материального и идеального начал, т.е. всеединству бытия, как объективной реальности и его отражению в истории науки и философии.

More »

 

Место учения Л. Заде о нечёткой логике в совершенствовании научного познания XX-XXI веков.

д.ф.н. З.Кулизаде.

Место учения Л. Заде о нечёткой логике в совершенствовании научного познания XX-XXвеков.

 


Как свидетельствует история культуры различных регионов и эпох, существование идеи множественности бытия так же, как и идеи единства и целостности этой множественности, естественны для человека, являющегося частью этого бытия и пытающегося познать его внутренний смысл – Истину, философию, логику, т.е. закономерности, либо принципы, законы его существования. Исторически о бъектом познания феномена «бытие» было осмысление различных форм его проявлений и, прежде всего, таких основных, с точки зрения homo sapiens форм его существования как количество, качество, пространство, время, их взаимосвязь и всеединство. Каждое из названных явлений бытия исторически становилось предметом конкретных наук, изучавших отдельные стороны (органические части) данного феномена, и философии, изучавшей целостность и единство этих разрозненных и, в то же время, сущностно взаимосвязанных и единых явлений.

More »

 

İSLAM FƏLSƏFƏSİ TARİXİ

İSLAM FƏLSƏFƏ TARİXİ:

I cild

(Seyyid Hüseyn Nəsr və Oliver Limənin rəbərliyi altında)

I Hissə:

 

MÜNDƏRİCAT

More »

 

К концепции исследования «Истории азербайджанской философии XIX – XXI вв».

К концепции исследования «Истории азербайджанской философии XIX – XXI вв».

 

 

Предлагаю на предстоящем семинаре обсудить:

· Наряду с концепцией исследования истории философии XIX - XXI вв. и ряд концептуальных принципов исследования, использованных при изложении истории философии предшествующих веков. Участникам семинара, включая ответственных редакторов I и II тома азербайджанского перевода К.Буньятову и А.Гаджиеву высказать свои позиции по данным вопросам.

· Обоснование методологии исследования истории азербайджанской философии XIX - XXI вв.

· Представление в III и IV томах философии Северного и Южного Азербайджана в XIX - XXI вв. Научное, политическое и нравственное обоснование совместного изложения истории азербайджанской философии XIX - XXI вв. – эпоху политической разделённости Азербайджана.

· Представление во вводных главах III и IV томов азербайджанской духовной культуры в контексте духовной культуры исламского региона XIX - XXI вв.


 

More »

 

Müasir türkologiyanın tədqiqata ehtiyacı olan məsələləri.

Təqdim edilmiş yazı müasir türkologiyanın tədqiqata ehtiyacı olan hüdudsuz problemləri sırasından, müəllifinin zənninə görə, bir sıra vacib məsələlərə düşünmə və müzakirə naminə diqqət yönəldir.

More »

 

“İdentiklik”, “milli identiklik” və “milli mədəniyyət"

"İdentiklik”, "milli identiklik” və "milli mədəniyyət”*.

Müasir dövrdə elmlərin yeni ixtira və fərziyyələri, elmi tədqiqatlara yanaşmada fəlsəfi metodologiyaların müxtəlifliyi və müasir məntiq elmi sahəsində olan "Fuzzy Logic” ("Qeyri-səlis məntiq”) adı ilə məşhur L.Zadənin məntiq nəzəriyyəsi elm və fəlsəfənin əsas anlayış və təsəvvürlərinin monitorinqini və səhihləşdirilməsini (korrektəsini) tələb edir.

Hazırda geniş mənada götürülmüş bir anlam kimi mədəniyyətşünaslığın əsas məfhum və təsəvvürlərinə yeni baxış tələb edildiyini nəzərə alaraq, mövzumuzla əlaqədar müraciət etdiyimiz anlayışların məzmunu haqqında danışmaq istəyirik.

Məlum olduğu kimi, milli mədəniyyət millətin özünüdərk və dünya millətləri içində özünü təsdiq etməsi, bir millət kimi ləyaqətini qoruyaraq yaşaması üçün əsas amillərdən biridir.


More »

 

К вниманию читателей

Современная научная литература обогатилась рядом исследований по истории философии. Особое место среди них занимают истории по этнонациональной философии народов постсоциалистического региона, отражающие новое видение исследователями истории философии своего региона, в частности, те закономерности философского процесса, которые ранее, в силу определённых объективных и субъективных причин ускользали от внимания создателей истории этнонациональных философских культур.

More »

 

Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgərzadə ilə vida mərasimində

 

 

Mərdanov Misir Cumayıl oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü (2017), AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, Azərbaycanın sabiq Təhsil naziri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor. 

 

 

Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgərzadə ilə vida mərasimində çıxışı.

 

Hörmətli mərasim iştirakçıları! Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının möhtəşəm salonunda Dünyanın ən böyük alimlərindən biri, qeyri səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, həmyerlimiz Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgərzadə ilə vida mərasiminə toplaşmışıq. Burada məndən əvvəl qeyd olunanları təkrar etməmək məqsədi ilə, bu böyük alimin elmi yaradıcılığının müəyyən məqamlarını diqqətinizə çatdırmaq istərdim...............

More »