«Ş Ə R Q F Ə L S Ə F Ə S İ P R O B L E M L Ə R İ», S A Y I 2 2 , 2 0 18

Mündəricat
Filosof və şair Imadəddin Nəsimi dünya fəlsəfi poeziyasinin parlaq
nümayəndəsi kimi
Zümrüd Quluzadə s.5
Lütfi Zadənin Qeyri-səlis məntiq və çoxluqlar nəzəriyyəsinin metodoloji və
qnosioloji təhlili
Əziz Məmmədov, Fuad Qurbanov s.54
Orta əsr Azərbaycanının dini kompleksləri. Xanəgah
Rayihə Əmənzadə s.81
Quran ecazının fəlsəfi məna baxımından araşdırılmasında Qadi Əbdü-l
Cabbarın rolu
Könül Məmmədova s. 97
İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığında məhdəviyyət inancının təzahürləri
Elnur Mustafayev s.117

Faylı yüklə

More »

 

« П р о б л е м ы В о с т о ч н о й Ф и л о с о ф и и » © Б а к у / No X X I I , 2 0 1 8

СОДЕРЖАНИЕ
Философ и поэт имадеддин несими как яркий представитель мировой философской
поэзии
Зумруд Кулизаде 4
Нечеткая логика Лютфи Заде и методологический и гноселогический анализ теории
множеств
Азиз Мамедов
Фуад Гурбанов 57
Культовые комплексы средневекового Азербайджана. Ханагях
Райха Амензаде 85
Роль Кади Абдул-Джаббара в исследовании магии Корана с точки зрения
ее философского смысла
Кенуль Мамедова 102
Проявление махдистских верований в творчестве имададдина насими
Мустафаев Эльнур 123

Скачать Файлу

More »

 

ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ

ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ

Журнал входит в список журналов ВАК за № 1822 по дисциплинам:

24.00.00 - культурология

09.00.00 - философские науки

Учредитель: Даниленко Василий Иванович,w.danilenko@nbpublish.com

Главный редактор: Спирова Эльвира Маратовна, доктор философских наук,elvira-spirova@mail.ru


More »

 

XX – XXI əsr elm və fəlsəsənin Lütfizadə fenomeni

XX – XXI əsr elm və fəlsəsənin Lütfizadə fenomeni


Varlığın elmi idrakının məntiqini kamilləşdirən, müasir elm və fəlsəfənin mövcud bünövrəvi anlam və təsəvvürlərinə yeni baxış tələb edən, dövrünün dünya elmində həqiqət axtarışında inqilabi ruhu ilə şöhrət qazanmış L.Zadə (Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgərzadə) ixtiralar silsiləsindən ibarət logic fuzzy (qeyri – səlis məntiq) adı altında nəzəriyyələr sistemi yaradan filosof alim, XX əsr dünya o cümlədən İslam Şərqi bölgəsi və vətəni Azərbaycan elmi və fəlsəfəsi və bütövlükdə mədəniyyətinin yüksək zirvələrindən biri və fəxri kimi dəyərləndirilə bilər.

Filosof alim L.Zadənin çoxsaylı və çoxşaxəli cahanşümul ixtiralarından ibarət nəzəriyyələr sistemi olan (qeyri-səlis) məntiq təlimin dərkinin geniş oxucu kütləsi üçün mürəkkəbliyini nəzərə alaraq saytımıza müxtəlif sahə mütəxəssislərinin L.Zadə irsi haqqında məlumat verən yazılarını yerləşdirir və yerləşdirəcəyik.

Sayt yazılıarınızı gözləyir.

More »

 

Nərgiz Əliyeva: Şeyx əs-Siləfi və Azərbaycan

 Nərgiz Əliyeva
 "Şeyx əs-Siləfi və Azərbaycan", "Elm və təhsil", Bakı - 2016, 160 səh.


 Əsər Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Şurasının 06 dekabr 2016-cı il tarixli 8 saylı protokoluna əsasən çap olunmuşdur.
 Elmi redaktor: akademik Vasim Məmmədliyev
 Kitabda XII əsrdə Azərbaycanda olmuş sufi alim və səyyah Şeyx əs-Siləfinin "Mucəm əs-səfər" əsəri əsasında Azərbaycanın mədəni həyatı tədqiq edilir. Əsərdə Azərbaycandan çıxmış 117 mühəddis, şair, katib, ədib haqqında məlumat verilir. Əsər Azərbaycan ziyalılarınıın və məşhur şəxsiyyətlərinin adlarının üzə çıxarılması və Azərbaycanla müsəlman dünyası ölkələri arasındakı elmi - ədəbi əlaqələri öyrənmək baxımından olduqca qiymətli mənbədir.
İSBN: 978-9952-8176-8-3


More »

 

Şərq fəlsəfəsi problemləri jurnalı No20 (1), 2015

 

Şərq fəlsəfəsi problemləri jurnalı No20 (1), 2015

Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.20. (1) 2015

Журнал Проблема Восточная философия No:20. (1) 2015


 

journalorientalphilosophy@gmail.com

 

 

M Ü N D Ə R İ C A T (Table of Contents)

Zümrüd Quluzadə İbn əl– Ərəbinin fəlsəfi irsinin təfsiri haqqında ......................... 5

Leyla Məlikova M.R.Rizanın (1865 - 1935) maarifçi islahatçılığının

xüsusiyyətləri......................................................................................................16

 

Belokopıtova NınaUkrayna fəlsəfi diskursunda təriqətlər paradiqması................ 24

 

Qəmər Mürşdüdlü Əbu Reyhan Biruni komparativist dinşünaslığın

nümayəndəsi kimi....................................................................................... 32

 

Qəmər Mürşüdlü Cəmaləddin Əfqaninin masonluğu məsələsinə dair................ 36

 

Tərcümə İbn Ərəbinin«Lübbəl-lübb vəsirru-s sirr» əsəri.

İsmayıl Həqqi Bursəvinin təqdimatında....................................... 42

Xülasələr Ərəb, fars, türk, ingilis, alman, fransız dillərində..................... 62

 

Əlavə Əfrand Firudin oğlu Daşdəmirovun xatirəsinə............................... 91

 

Зумруд Кулизаде О интерпретации философского

наследия Ибн ал-Араби.....................................................5

 

Меликова Лейла Особенности просвещенческого реформаторства

Мухаммада Рашида Рида (1865-1935)................... 16

 

Белокопытова Нина Парадигматика тарикатов в украинском

философском дискурсе.....................................................24

 

Гамер Муршудлу Абу Рейхан Бируни – как представитель

компаративистского религиоведения....................31

 

Гамер Муршудлу К вопросу о масонстве Джамаладдина

Афгани........................................................................................ 35

 

Перевод Ибн Араби. "Лубб ал-лубб ва Сирр ас-сирр”

Духовные Странствия……………………………….……… 41

 

Резюме на арабском, персидском, турецком, английском,

немецком, и французском языка………………………… 63

Приложение Памяти Афранда Фирудин оглы

Дашдамирова……………………………….………….………....... 85


 

 


More »

 

Zümrüd Əliqulu qızı Quluzadə BİOBİBLİOQRAFİK GÖSTƏRİCİ

 "Zümrüd Əliqulu qızı Quluzadə. Biobiblioqrafik göstərici”.
Bakı, 2015. 153 səh.
 
Əməkdar elm xadimi, fəl. e. d. Zümrüd Əliqulu qizi Quluzadənin azərbaycan, rus, ingilis və digər dillərdə nəşr edilmiş və internetdə əksini tapmiş əsərlərinin biobiblioqrafiyası Биобиобиблиография исследований заслуженного деятеля науки, доктора философских наук Кулизаде Зумруд Аликули кызы на азербайджанском, русском, английском и других языках Biobibliography of Honored Scientist of Azerbijan, Doctor of philos. s. Kulizade Zumrud Aligulu kizi Kuluzade`s published works and online in internet in Azerbaijan, Russian, English and other languages.
 
Elmi redaktor: İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor.
Tərtibatçı: Rahil Nadir oğlu Nəcəfov, f.ü.f.d.
Научный редактор: Ильхам Мамедзаде Рамиз оглы, доктор философских наук, профессор.
Составитель: Рахиль Надир оглы Наджафов, Др. философии по философии .
Scientific Editor: Ilham Mammadzade Ramiz oglu, Doctor of philosophical sciences,Professor.
Compiled by Najafov Rahil Nadir oglu, Ph.D.
 

More »

 

«РЕЖИМ ОГНЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ. доктор философии Кулизаде Зумруд

доктор философии Кулизаде Зумруд

«РЕЖИМ ОГНЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ


Обращение к читателям интернета

и, в первую очередь, к

Членам Ученого Совета Института Истории Академии Наук Республики Армении

рекомендовавших к печати книгу

В.Г.Туняна «Пристрастие Азербайджана к истории Армении: мифы и реалии» (Ереван Институт истории, 2013)

More »

 

Şərq fəlsəfəsi problemləri jurnalı, 1997, II


Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.19. (1) 2014 (JOPh Journal)

[attachment=51]


Журнал Проблема Восточнаяа философия No:19. (1) 2014. 

[attachment=52]

 

journalorientalphilosophy@gmail.com

 

Table of Contents

Volume 19. Issue 1. 2014

 

 

 


Джавад ХЕЙАТ

Философы исламского Востока, начиная с XII века [attachment=58]

Зумруд КУЛИЗАДЕ

XXI век. Выбор приоритетов при исследовании истории духовной культуры [attachment=59]

Уиза ГАЛЛЕЗ

«Хайдеггер и арабская мысль». Презентация книги Мушира

Ауна «Влияние хайдеггеровского наследия на арабские и мусульманские пространства»  [attachment=60]

Мехмет УНАЛ

Джалватиййа в истории тасаввуфа [attachment=61]

Акбар НАДЖАФ

Движение протеста в тасаввуфе. Маламиты – тайное дервишество [attachment=62]

Намик МУСАЛЫ и Рахиль НАДЖАФОВ

Ахмад ибн Мухаммад Ардабили и его философское

произведение на тюркском языке «Акаид-уль-Ислам» [attachment=63]

 

 

Azərbaycan dilində

(in Azerbaijan)

 

 

 


More »

 

Şərq fəlsəfəsi problemləri jurnalı, 1998, III


Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.18. (1) 2013 (JOPh Journal)

Журнал Проблема Восточнаяа философия No:18. (1) 2013. 

 

Volume 18. Issue 1. 2013

download full journal [attachment=23]

скачать журнал полный [attachment=22]

download resumes (in Turkish, Arabic, French and etc.)

Arabian [attachment=13]

Persian [attachment=16]

Turkish [attachment=18]

English [attachment=20]

German [attachment=14]

French [attachment=17]

Appendix [attachment=19]More »