Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

VƏHDƏTİ-VÜCUD FƏLSƏFƏSİ HAQQINDA BƏZİ MÜLAHİZƏLƏR

Q.S. Təbrizi
Edinburq Universiteti və BDU

Date: 22-04-2012, 10:09 | Viewed: 0

"ALİMLƏRİMİZ İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ MƏRKƏZİ ƏLCƏZAİR KONFRANSINDA"

Date: 6-02-2012, 18:39 | Viewed: 0

"METHODOLOGY OF LEARNING OF BIOGENIC LITHOGENESIS"
Ak.A. Alizadeh, Kh.A. Alizadeh, I.S. Guliyev
National Academy of Science of the Azerbaijan, Institute of Geology, Azerbaijan
gia@azdata.net

Date: 27-11-2011, 17:46 | Viewed: 0

"AHƏNGYOL" ELMİ HAQQIDA
F.e.d. Əhməd Qəşəmoğlu

AMEA Fəlsəfə, Soiologiya və Hüquq İnstitutu

E-mail: gashamoglu@yahoo.com

Date: 30-07-2011, 15:37 | Viewed: 0

"ABOUT THE SCIENCE OF AHENGYOL (HARMONIOUSNESS)"

Ahmad Gashamoglu
Azerbaijan National Akademy of Sciences, Institute of Philosophy, Sosiology and Law
E-mail: gashamoglu@yahoo.com

Date: 30-07-2011, 15:35 | Viewed: 0

"МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ БИОГЕННОГО ЛИТОГЕНЕЗА"
Пр. НАНА. Ак. Ализаде А.М., Ализаде Х.А., Гулиев И.С.

Date: 30-07-2011, 15:31 | Viewed: 0

"ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВСЕЕДИНСТВА В ИССЛЕДОВАНИЯХ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОЙ ГЕНЕТИКИ"
И.М. Гусейнова
д.б.н., профессор, член-корр. НАН Азербайджана
Институт ботаники НАНА

Date: 15-06-2011, 18:44 | Viewed: 0

"МУЗЫКА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА
(анализ проблемы на примере философии мугама)"

Зумруд КУЛИЗАДЕ
Доктор философских наук

Date: 26-03-2011, 18:51 | Viewed: 0

"ÜMUMVƏHDƏT FƏLSƏFİ KONSEPSİYASI MÜASİR ELM İŞIĞINDA"
(müxtəlif dillərdə)

Zümrüd Quluzadə
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 10-03-2011, 14:04 | Viewed: 0

Fəls.e.d. Zümrüd Quluzadənin təşəbbüsü ilə keçirilən elmi seminarlar Respublika ictimayyəti tərəfindən müsbət qarşılandı.

Date: 28-02-2011, 16:13 | Viewed: 0