Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Mahmud KƏRİMOV

Akademik, Fiz.e.d.
AMEA PREZİDENTİ

Date: 10-06-2012, 10:42 | Viewed: 0

Bəhram ZAHİDOV
Hüq.e.d.
AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq
İnstitutu Direktor müavini


Rafiq ƏLİYEV:

Fəl.e.d. Rəfiqə Əzimova
AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
Sosiologiya və sosial psixologiya şöbə müdürü


Fuad QURBANOV

Date: 10-06-2012, 10:40 | Viewed: 0

ЮБИЛЕЙ СОЛМАЗ ХАНУМ РЗАКУЛИЗАДЕ

Коллеги и ученики

Date: 2-06-2012, 13:43 | Viewed: 0

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКИ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ
УДК 549.9 (552.52 549.67)

Гулиев И.С., Али-Заде Х.А.

Date: 2-06-2012, 13:42 | Viewed: 0

ÜMUMVƏHDƏT FƏLSƏFİ KONSEPSİYASI MÜASİR ELM İŞIĞINDA

Zümrüd Quluzadə
fəlsəfə elmləri doktoru

Date: 2-06-2012, 13:38 | Viewed: 0

PANTHEISM AS UNIVERSAL PHENOMENON OF SPIRITUAL CULTURE AND ITS PLACE IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY

Zumrud Guluzade
Doctor of Philosophy

Date: 2-06-2012, 13:38 | Viewed: 0

Здоровье нации (Для внутреннего пользования)

П роф. Али-Заде Ч.А.

 

Date: 2-06-2012, 13:36 | Viewed: 0

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Зумруд Кулизаде
доктор философских наук

Date: 14-05-2012, 12:03 | Viewed: 0

MƏDƏNİ QLOBALLAŞMA: PROBLEMLƏR VƏ VƏZİFƏLƏR

S. Məcidov
AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

Date: 22-04-2012, 13:46 | Viewed: 0

XX əsrin sоnu - XXI əsrin bаşlаnğıcındа Аzərbаycаn tаriхinə dаir nəşrlərdə еlmi bахımdаn düşünülməmiş, dəqiq оlmаyаn və mübаhisəli məsələlər

Fəl.e.d.Zümrüd Quluzadə

 

Date: 22-04-2012, 13:39 | Viewed: 0