Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

ПРИНЦИПЫ МОНИЗМА И ПЛЮРАЛИЗМА
В ФИЛОСОФИИ

А. Абасов
Институт Философии, Социологии и Права НАНА

Date: 22-06-2012, 17:05 | Viewed: 0

АПОПТОЗ – ТЕОРИЯ ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ СМЕРТИ В СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ

И. Гусейнова
Институт Ботаники НАНА

Date: 22-06-2012, 17:04 | Viewed: 0

«ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ»
РАЗВИТИЯ ГЕОСИСТЕМ

А.Ализаде, Х.Ализаде, И.Гулиев
Институт Геологии НАНА

Date: 22-06-2012, 17:01 | Viewed: 0

ЭТНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСКУССТВА
И ИДЕИ ВСЕЕДИНСТВА

Р. Мамедова
Институт Архитектуры и Искусства НАНА


Date: 22-06-2012, 16:59 | Viewed: 0

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ
ФИЛОСОФИИ И НАУКИ

И. Мамедзаде
Институт Философии, Социологии и Права НАНА
 

Date: 22-06-2012, 16:58 | Viewed: 0

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ HÜQUQ İNSTİTUTU

YUNESKO-nun təsis etdiyi
“DÜNYA FƏLSƏFƏSİ KONTEKSTİNDƏ İSLAM BÖLGƏSİ FƏLSƏFƏSİNİN TƏDQİQİ VƏ TƏDRİSİ PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ-NƏZƏRİ SEMİNARIN
(Bakı, 2011)
M Ə R U Z Ə L Ə R İ

THE ARTICLES
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-THEORETICAL CONFERENCE TITLED
“THE PROBLEMS OF STUDY AND TEACHING OF PHILOSOPHY OF ISLAMIC REGION IN THE CONTEXT OF WORLD PHILOSOPHY DAY” ORGANIZED BY UNESKO

Date: 20-06-2012, 12:16 | Viewed: 0

QƏRBLİ ZƏVVARIN ŞƏRQ ÖLKƏSİNƏ SƏYAHƏTİ:
Hermen Hessenin yaradıcılığında vəhdət ideyasının özəllikləri


Arzu HACIYEVA
Fəlsəfə elmləri doktoru
Azərbaycan

Date: 20-06-2012, 12:15 | Viewed: 0

JOURNEE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE: LES PHILOSOPHIES FRANÇAISE ET ORIENTALE DANS LE CONTEXTE DE LA PHILOSOPHIE MONDIALE

LUCIE CAMPOS,
Prof. Dr.
France

Date: 20-06-2012, 12:12 | Viewed: 0

FƏLSƏFƏNİN AKTUALLIĞI BARƏDƏ

İLHAM MƏMMƏDZADƏ,
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Azərbaycan

Date: 20-06-2012, 12:00 | Viewed: 0

Dr. LEYLA ƏBDÜLKƏRiM XƏLiFƏDƏN MƏKTUB

Date: 18-06-2012, 14:12 | Viewed: 0