Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsi

 Azərbaycan MEA ilə bir gündə, 1945-ci il martın 27-də  təşkil edilmiş, tərkibini isə EA-nın Rəyasət Heyəti həmin il mayın 21-də təsdiq etmişdir.

Date: 3-06-2013, 19:50 | Viewed: 0

2-3 iyul 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu tərəfindən keçiriləcək Seyid Yəhya Bakuvinin ölümünün 550-ci illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransla bağlı məlumat və müəyyən fikirlər.


Zümrüd Quluzadə

Date: 3-06-2013, 16:21 | Viewed: 0

الذكرى 550 لوفاة سيد يحيى الباكوي

 

المعلومات وبعض الأفكار حول المؤتمر العلمي الدولي الذي يتوقع عقده يوم 2-3 يوليو 2013 من قبل وزارة الثقافة والسياحة لجمهورية أذربيجان ومعهد الفلسفة والعلوم الاجتماعية والحقوق للأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان المكرس للذكرى 550 لوفاة سيد يحيى الباكوي. 

زمرود كولوزاده الدكتورة في العلوم الفلسفية

Date: 3-06-2013, 14:16 | Viewed: 0

The Information and Some Reflections on the Forthcoming International Scientific Conference of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan and the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Azerbaijan National Academy of Sciences on 2-3 July 2013 Dedicated to the Memory (550th Anniversary of the Death) of Seyid Yahya Bakuvi

 

ZUMRUD GULUZADEH

Date: 1-06-2013, 13:25 | Viewed: 0

 Информация и некоторые размышления о предстоящей 2-3 июля 2013 года международной научной конференции Министерства Культуры и Туризма Азербайджанской Республики и Института Философии, Социологии и Права Национальной Академии Наук Азербайджана, посвященной памяти (550 летию со дня смерти) Сейид Яхйа Бакуви.


Зумруд КУЛИЗАДЕ 

Date: 30-05-2013, 21:15 | Viewed: 0

الموسوعة الفلسفية الجديدة على ضوء تنوع الحضارات العصرية

زمرد كولو زاده

 

اذربيجان


Date: 30-05-2013, 00:13 | Viewed: 0

Lotfi A. Zadeh and his Fuzzy Logic theory

Date: 2-03-2013, 18:14 | Viewed: 0

VI Всероссийский философский конгресс «Философия в современном мире: диалог цивилизаций». 27- 30 июня 2012. Нижний Новгород.
Сеидова Г.Н., кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин филиала Дагестанского государственного университета в г. Дербент (Россия, Дагестан).
 


«Философская концепция всеединства в современных исследованиях учёных Азербайджана»

Date: 30-11-2012, 13:51 | Viewed: 0

Значение сравнительных исследований культур Востока и Запада в выявлении универсальных закономерностей глобального социокультурного развития и определении понятийно-категориального аппарата современной культурологии

Зумруд КУЛИЗАДЕ

Date: 26-06-2012, 15:05 | Viewed: 0

ЭКО-КУЛЬТУРА В СВЕТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА

 

Р.Ибрагимбекова

Бакинский Государственный Университет

ой Республики

Date: 25-06-2012, 20:18 | Viewed: 0