Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
IV BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMU

 

 

 

 

 

 

IV BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMU

Оktyabr 2-3, 2014

 forum.pdf [330,89 Kb] (cкачиваний: 1458)

DƏYİRMİ MASALAR

I. Multikulturalizmin müqayisəli tədqiqləri: nəzəriyyədən humanist təcrübəyə doğru. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təqdimatı

 A bölməsi:

 • Multikulturalizm fəlsəfəsi və müxtəlif ölkələrdə müqayisəli tədqiqatların spesifikası
 • Milli kimlik konsepsiyalarının siyasi-hüquqi aspektləri və liberalizmlə kommunitarizmin sintezi şəraitində mədəni müxtəliflik təcrübəsi
 • Multikulturalizm müxtəlif mədəni təcrübələrin tolerant birgəyaşayışı siyasəti kimi

 B bölməsi: 

 •  Plüralist mədəni paradiqma humanist multikulturalizmin mahiyyəti kimi.
 • Böyük ədəbi və mədəni abidələrin müqayisəli tədqiqi tətbiqi multikulturalizmin formalaşmasının əsası kimi
 • Sivilizasiyaların qovuşuğunda müqayisəli kulturoloji tədqiqatların ümumi və xüsusi cəhətləri («Nibelunqlar haqqında nəğmə» və «Kitabi-Dədə Qorqut»)

II. Rəqəmsal dövrdə medianın transformasiyası: inkişafın yeni meylləri

 • Mədəniyyətlərarası  və sivilizasiyalararası  dialoqun  həyata keçirilməsi  şəraitində XXI əsr jurnalistikasının problemləri
 • Sosial media bumu: informasiya cəmiyyətlərində jurnalistikanın inkişafının  yeni modeli
 • Qloballaşma şəraitində müasir elmin humanitar problemlərinin işıqlandırılmasında medianın yeri və rolu

III. İnnovativ inkişafda fənlərarası inteqrasiyanın rolu

 • Fənlərarası inteqrasiya və fundamental və təbiət elmləri sahəsində innovasiyalar
 • Fənlərarası inteqrasiya humanitar və sosial elmlər sahəsində innovasiyaların tətbiqi vasitəsi kimi
 • Təhsil mühitində fənlərarası inteqrasiyanın metodoloji problemləri

 VI. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya

 •  Ekoloji sivilizasiyaya transformasiya məqsədilə davamlı inkişafın səmərəli idarə edilməsi
 • Davamlı inkişaf naminə insan potensialının formalaşdırılması
 • Davamlı inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılmasında vətəndaş cəmiyyətinin və kütləvi informasiya vasitələrinin rolu

V. Qloballaşmanın çağırışları: ənənə və transformasiya arasında” 

 • Orientalizm və “postorientalizm”: elmi tədqiqatların yeni problematikası
 • Şərq – Qərb dialoqu: qloballaşma şəraitində Şərqin mənəvi-mədəni həyatının transformasiyaları və yeni paradiqmalar
 • Yeni sosio-mədəni meyllər və postsovet məkanında identiklik axtarışı

VI. Molekulyar biologiya və biotexnologiya XXI əsrdə: nəzəriyyə, təcrübə, perspektivlər”

 • Müasir mərhələdə molekulyar biologiyanın nəzəri və tətbiqi aspektləri
 • Biotexnologiyada innovasiyaların reallaşdırılmasının etik və metodoloji problemləri
 • Müasir təbabətdə kök hüceyrələrinin tətbiqi probleminin müxtəlif aspektləri

VII. Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyin konturları: XXI əsrin əsas çağırışları” 

 • Nüvə texnologiyaları və istilik-nüvə energetikası
 • Transqressiyanın azaldılması üçün nüvə və  bərpa olunan   enerjilərinin konvergensiyası
 • Radiasiya, nano və bionanotexnologiyaların  konvergensiyası

VIII. Humanizm postmodern dövrün başlıca dəyəri kimi”

 • Prioritetlərin dəyişməsi: yeni universalizmin formalaşması və tolerantlığın mühüm mənəvi dəyər kimi irəli sürülməsi
 • Postmodern dövrü  mənəviyyatının normativ-dəyər  strukturu və ümumbəşəri dəyərlər
 • Azərbaycanın mədəni siyasəti cəmiyyətin bütövlüyünün təminatçısı kimi
Author : Admin | Date: 18-09-2014, 11:09 | Views: 0