Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
KONFRANS: İSLAM BÖLGƏSİ FƏLSƏFƏSİ PROBLEMLƏRİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ HÜQUQ İNSTİTUTU


YUNESKO-nun təsis etdiyi
“DÜNYA FƏLSƏFƏSİ KONTEKSTİNDƏ İSLAM BÖLGƏSİ FƏLSƏFƏSİNİN TƏDQİQİ VƏ TƏDRİSİ PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ-NƏZƏRİ SEMİNARIN
(Bakı, 2011)
M Ə R U Z Ə L Ə R İTHE ARTICLES
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-THEORETICAL CONFERENCE TITLED
“THE PROBLEMS OF STUDY AND TEACHING OF PHILOSOPHY OF ISLAMIC REGION IN THE CONTEXT OF WORLD PHILOSOPHY DAY” ORGANIZED BY UNESKO


Baş redaktor: fəls.e.d. İlham Məmmədzadə
Məsul redaktor: fəls.e.d. Zümrüd Quluzadə
Məsul katib: fəls.e.n. Səidə Əliyeva

Redaksiya heyətinin üzvləri: filol.e.d. Əliyeva Zöhrə, fəl.e.d. Rena Mirzəzadə,
ilah. üzrə fəl.d. Samira Həsənova, Qabil Camalov.

Editor-in-chief: Prof. Dr.İlham Mammadzadeh
Editor responsible: Prof. Dr. Zumrud Quluzadeh
Executive secretary: Ph.d. Saida Aliyeva

Members of the editorial board: Dr. Aliyeva Zohra, Dr. Mirzazadeh Rena, Ph.d.Aliyeva Saida, Ph.d. Qasanova Samira, Jamalov Qabil.REDAKSIYA HEYƏTINDƏN

Təqdim edilmiş toplu YUNESKO-nun təsis etdiyi “Dünya fəlsəfəsi kontesktində İslam regionu tarixinin tədqiqi və tədrisi problemləri” mövzusunda YUNESKO-nun dəstəyi ilə 19 noyabr 2011-ci il tarixdə keçirilmiş elmi-nəzəri seminarda olan məruzə və çıxışların nəşrini ehtiva edir.
Eyni mövzuda ilk toplular 2008 və 2010-cu illərdə nəşr edilmişdi.
Nəşrin məqsədi mütəxəssis və mövzu ilə maraqlanan oxucuların diqqətini 3-cü minilliyin başlanğıcında, mədəni qloballaşma və müxtəlif yönümlü multikulturalizm genişləndiyi bir dövrdə qoyulan problemlərin elmi, mədəni və mənəvi siyasi əhəmiyyətinə diqqəti cəlb etmək və həmin problemlərin Şərq və Qərb konsensusu axtarışında optimal həlli yollarını seçmək cəhdidir.
Seminarda qaldırılan və dəstəklənən əsas məsələlərdən biri İslam bölgəsi xalqlarının ümumiləşdirirlmiş fəlsəfə tarixinin yaradılması idi.
Topluya daxil edilmiş məqalələr tədqiqatçıların azad seçilmləri ilə şərtlənən müxtəlif fikir və mövqelərini əks edir.

Author : Admin | Date: 20-06-2012, 12:16 | Views: 0