Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

 

Исаева Эльмира

Институт Физики Национальной Академии Наук Азербайджана,

Аз-1143, Баку, проспект Г.Джавида 33, e-mail: elmira@physics.ab.az

 


 

Когда говорят o теории нечетких множеств Лютфи Заде, ее либо принимают, либо совсем от нее отказываются. Воспринимаются идеи Заде хорошо восточными учеными. И это с непроста. Именно Восток, противовес прагматизму Запада, всегда стремился к возвышенности. Но что означает ТНМ Заде в философии нашей жизни. Очень многое в современном мире изменило наше мировоззрение, и мы поняли, что многие вещи имеют более глубокое содержание, чем наши упрощения. В особенности, проблема искусственного интеллекта............

Date: 29-10-2017, 11:10 | Viewed: 116

Уважаемые коллеги!

 Приглашаем вас принять участие в  Международной научно-практической   конференции

ДЕРБЕНТ – ГОРОД ТРЁХ  РЕЛИГИЙ.

ДАТА проведения:  25 марта 2015 в г. Дербент.

Date: 9-11-2014, 20:25 | Viewed: 543

IV BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMU

Оktyabr 2-3, 2014

DƏYİRMİ MASALAR

Date: 18-09-2014, 11:09 | Viewed: 0

Məqalə: "Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm: XXI əsr. Elmi kəşflər və fəlsəfənin anlam kateqorial apparatının məzmunu haqqında təsəvvürlərin təshihi."

Müəllif: Fəl.e.d. Zümrüd Quluzadə

Date: 16-06-2014, 14:53 | Viewed: 0

"Философия всеединства и современная наука: XXI век. Научные открытия и кординирование представлений о содержании категориально-понятийного аппарата философии"

Др.филос.н З.Кулизаде

Date: 16-06-2014, 08:48 | Viewed: 0

- "Unity philosophy and modern science:XXI century. Scientific discoveries and ideas about content kordinirovanie categorical conceptual apparatus philosophy."

- Dr.Zumrud Kulizade

Date: 16-06-2014, 08:35 | Viewed: 0

SEMİNARA DƏVƏT

 

17 uyun saat 1100, 2014-cü il tarixində AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm” mövzusunda keçiriləcək elmi-nəzəri seminara AMEA-nın Elmi Tədqiqat İnstitutlarının metodologiya ilə məşğul olan mütəxəssisləri və ilk növbədə Azərbaycan tarixi və Azərbaycan mədəniyyət tarixləri çoxcildliklərinin yazılmasında iştirak edən mütəxəssislər dəvətlidir. Eyni zamanda seminarda problemlə maraqlanan Respublika mütəxssisləri iştirak edə bilər. Qarşıdan gələn seminarda çıxış üçün razılıq verən alimlərin adları, mövzuları və bəzi çıxışların mətnləri ilə  tanış ola bilərsiniz:

 


Date: 6-06-2014, 17:57 | Viewed: 0

“Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir  elm. Fənnlərarasi ümumfəlsəfi metodoloqiya axtarişi” 

 Elmi-nəzəri seminar haqqında

 

 

Date: 2-06-2014, 19:09 | Viewed: 0

"Эко-культура в свете психологических проблем философии всеединства"

Р.Ибрагимбекова

Бакинский государственный университет

 

Date: 30-05-2014, 09:33 | Viewed: 0

«Междисциплинарные исследования: к философии понимания проблемы»

Д-р.филос. н. проф. Ильхам Мамедзаде

Date: 23-05-2014, 18:02 | Viewed: 0