Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Dictionary of Islamic Philosophical Terms 

 

Introduction:

Using the Dictionary:

Date: 25-09-2014, 17:40 | Viewed: 0

A History of Islamic Philosophy
 

 

 Second Edition
 
Majid Fakhry

Columbia University Press, New York1983

Date: 25-09-2014, 17:36 | Viewed: 0

 

Islam felsefesi Tarihi

 

Seyyid Huseyn Nasr

Date: 25-09-2014, 17:17 | Viewed: 0

İSLÂM FELSEFESİ

 

Tarih ve Problemler

 

EditörM. Cüneyt Kaya

Date: 25-09-2014, 17:12 | Viewed: 0CAVAD HEYƏT
 


 
 

DİLİMİZ,

ƏDƏBİYYATIMIZ VƏ 

KİMLİYİMİZ HAQQINDA

 

Məqalələr toplusu 

2

 

 

 

“Elm və təhsil”

BAKI- 2013

Date: 23-09-2014, 16:35 | Viewed: 0

Azərbaycanın adı və hüdudları

 

Dr.Cavad Heyət

Date: 23-09-2014, 16:29 | Viewed: 0

Проблема создания истории всемирной философии в свете эволюции науки и мультикультурализма (Размышление над концепцией и структурой)

 

Др.филос.н З.Кулизаде

 


Date: 23-09-2014, 08:29 | Viewed: 0

Проблемы исследования истории философии исламского региона и Азербайджана.

 

Др.филос.н З.Кулизаде

Date: 23-09-2014, 08:25 | Viewed: 0

IV BAKI BEYNƏLXALQ HUMANİTAR FORUMU

Оktyabr 2-3, 2014

DƏYİRMİ MASALAR

Date: 18-09-2014, 11:09 | Viewed: 0     Dövrümüzün ensiklopedist alimi, filosof, ictimai siyasi xadim,

     XX-XXI əsr  İslam mədəni bölgəsinin İbn Sinası, təbib və mütəfəkkiri

     CAVAD HEYƏT

    çoxşaxəli mirasının tədqiq və təbliği ilə, yaddaşlarda qalan

     yüksək insanpərvərliyi ilə yaşayacaq...

 

     Fəl.e.d. "Şərq fəlsəfəsi problemləlri" jurnalının Baş redaktoru

     Zümrüd Əliqulu qızı Quluzadə

Date: 11-09-2014, 14:51 | Viewed: 0