Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNALMulticulturalism and postmodern value aims

 

Roida Oktay Rzayeva

E-mail address: roidarzaeva@gmail.com

 

Assoc. Prof., Deputy Director, Institute of Philosophy, Sociology and Law Azerbaijan National Academy of Sciences

 

ISSN: 2147-6284

European Journal of Research on Education,

2014, 2(Special Issue), 129-133 DOI: 10.15527/ejre.201426568

© 2013European Journal of Research on Education by IASSR.

Date: 1-10-2014, 18:22 | Viewed: 0

Rus ve Azerbaycan Kaynaklarında Türk Modernleşmesi

Dr. Roida Rzayeva

 

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun direktor müavini Roida Rzayevanın “Rus ve Azerbaycan Kaynaklarında Türk Modernleşmesi” (Rus və Azərbaycan mənbələrində türk modernləşməsi) adlı yeni kitabı işıq üzü görüb. Kitab Türkiyədə Türkiyə Türkcəsində nəşr edilmişdir.

Türkiyə cəmiyyəti, mədəniyyəti və dili haqqında olan bu tədqiqatlar Roida Rzayevanın respublikamızda və respublikamızdan kənarda beynəlxalq konfrans və tədbirlərdə müzakirələrə çıxardığı məsələlərdir. 5 fəsildən ibarət olan bu əsərdə 313 ədəd müxtəlif dillərdə mənbə və ədəbiyyatdan istifadə olunmuşdur.

Əsərdə müasirlik anlayışı, ictimai proseslər və xüsusilə də modernləşmə, ictimai şüur modernizm, postmodernizm və postmodern, multikulturalizm, Şərq və Qərb və s. kimi müasir zamanda aktual olan bir sıra məsələlərlə yanaşı mütəfəkkirlər, dövrlərinin onlara və onların dövr və mühitlərinə təsirindən bəhs edilir.

Date: 27-09-2014, 09:07 | Viewed: 0

Философия всеединства и современная наука:

XXI век. Научные открытия и координирование представлений о содержании категориально-понятийного аппарата философии.

 

др.филос.н З. Кулизаде

 

 

Date: 27-09-2014, 08:55 | Viewed: 0

Problems in the study of history of philosophy and Islamic region of Azerbaijan. 

 

Dr.Zumrud Kulizade

Date: 27-09-2014, 08:28 | Viewed: 0

The philosophy of unity and modern science: XXI century. Scientific discoveries and coordinate representations about the content of the categorical conceptual apparatus of philosophy. 

 

Dr.Zumrud Kulizade

Date: 27-09-2014, 08:15 | Viewed: 0

IV BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM 

 October2-3, 2014 

 

 

 

 

 

The problem of creating the history of world philosophy in the light of the evolution of science 

 

Dr. Zumrud Kulizade

Date: 25-09-2014, 17:50 | Viewed: 0

Dictionary of Islamic Philosophical Terms 

 

Introduction:

Using the Dictionary:

Date: 25-09-2014, 17:40 | Viewed: 0

A History of Islamic Philosophy
 

 

 Second Edition
 
Majid Fakhry

Columbia University Press, New York1983

Date: 25-09-2014, 17:36 | Viewed: 0

 

Islam felsefesi Tarihi

 

Seyyid Huseyn Nasr

Date: 25-09-2014, 17:17 | Viewed: 0

İSLÂM FELSEFESİ

 

Tarih ve Problemler

 

EditörM. Cüneyt Kaya

Date: 25-09-2014, 17:12 | Viewed: 0