Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Albanisch und Armenisch Historiker auf Albanien
Prof.Dr.Zumrud Kulizade
Date: 24-05-2015, 16:29 | Viewed: 1 340

О ЖИЗНИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НОВИЗНЕ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ В ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТАХ КУЛИЗАДЕ ЗУМРУД АЛИКУЛИ ГЫЗЫ

 О жизни и деятельности Кулизаде Зумруд Аликули кызы

 О методологии исследовании и относительной новизне постановки и решения проблем в представленных в библиографии работах

Date: 24-05-2015, 16:25 | Viewed: 1 006КУЛИЗАДЕ З.А.

 

Проблемы философии XXI века

 

 

 

 

 

философия

 

Palmarium Publishing - 2015

ISBN: 978-3-659-60105-7
Date: 21-05-2015, 07:53 | Viewed: 1 065

Əkbər Nəcəf: "İnanc yaddaşı" (Memory of the faith). Bakı 2015

Türk islam mənəvi mədəniyyət tarixinin və xüsusən bölgənin fəlsəfə tarixinin ideya qaynaqları ilə maraqlananların diqqətinə: Əziz oxucular sizə tarixçi tədqiqatçı Əkbər Nəcəfin yeni çapdan çıxmış əsərini təqdim edirik.

Date: 7-03-2015, 11:17 | Viewed: 843

Once again about "Kitabi Dede Korkut" and "Gulistani-IRAM" Abbas Kuli Aga Bakihanov

as a source of the history of Azerbaijan

 

Ещё раз о "Китаби Деде Коркут” и «Гюлистан и-Ирам» Аббас-кули-Ага Бакиханова 

как источниках истории Азербайджана 

 

 

Зумруд Кулизаде
Доктор философских наук


Date: 9-12-2014, 08:52 | Viewed: 1 093

"KİTABİ DƏDƏ QORQUD”

DASTANININ NÖVBƏTİ YUBİLEYİ ƏRƏFƏSİNDƏ

TƏDQİQİNİN KONSEPTUAL PROBLEMLƏRİNƏ

DAİR BƏZİ MÜLAHİZƏ VƏ TƏKLİFLƏR

 

Əməkdar elm xadimi

Fəl.e.d. Z.QULUZADƏ

Bakı. 4 dekabr, 2014


 

Date: 6-12-2014, 10:59 | Viewed: 809

"Invasive West. Introduction to the analysis of cultural attack".

Dr. Akbar Faryar

 

"İstilaçı Qərb: Mədəni hücumun təhlilinə giriş".

Dr.Əkbər Fəryar

Date: 5-12-2014, 12:17 | Viewed: 615

"A review to Iranian research culture".

Dr. Akbar Faryar

 

"İranda tədqiqat mədəniyyətinə bir baxış".

Dr.Əkbər Fəryar

Date: 5-12-2014, 12:08 | Viewed: 722

"Bir daha fəlsəfə haqqında (müasir yanaşmalar, təmayüllər və perspektivlər)"

 Fəl.e.d. Prof. İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə

 

"Once again about philosophy ( Modern approaches, trends and prospects)".

Prof.Dr. Ilham Mammadzade

 

Date: 24-11-2014, 21:58 | Viewed: 2 320

  Heydər Hüseynov:

  "Azərbaycanda XII əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən".

 

Date: 23-11-2014, 15:45 | Viewed: 1 197