Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

ПРОБЛЕМЫ ФИЗУЛИВЕДЕНИЯ

Зумруд Кулизаде
Доктор философских наук
Баку. 2006


Д.ф.н. З. Кулизаде: Физуливедение
Общеизвестно, что написанное о наследии Физули во много раз превышает по объему само наследие великого мыслителя и поэта. В пердставленной Вашему вниманию работе ограничились изучением только мировозренческого аспекта творчества Физули исходя из непосредственного анализа его известного нам наследия.

Скачать книгу

Date: 29-03-2011, 08:36 | Viewed: 0

"TÜRK XALQLARININ İLK ÜMUMİ FƏLSƏFİ FİKİR TARİXİNİN YARADILMASI PROBLEMİ

(konsepsiya müxtəlif dillərdə)"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 28-03-2011, 17:08 | Viewed: 0

"МУЗЫКА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА
(анализ проблемы на примере философии мугама)"

Зумруд КУЛИЗАДЕ
Доктор философских наук

Date: 26-03-2011, 18:51 | Viewed: 0

"PHILOSOPHICAL CONCEPTION OF ALL-UNITY IN PHYSICS AND L.ZADEH LEGACY"
Maksud ALIYEV
Academician of ANAS

Date: 26-03-2011, 18:41 | Viewed: 0

"ORTА ƏSR TÜRKDİLLİ FƏLSƏFİ ŞЕRİN TƏDQİQİNİN BƏZİ PRОBLЕMLƏRİi"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi 

Date: 26-03-2011, 18:34 | Viewed: 0

"QƏDIM DÖVRDƏN XX ƏSRİN 20-Cİ İLİNƏDƏK АZƏRBАYCАN FƏLSƏFƏSİ "
(Оçеrk)

Zümrüd Quluzadə
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 26-03-2011, 18:30 | Viewed: 0

"MÜĞАM VƏHDƏT FƏLSƏFƏSİNİN TƏZАHÜRÜ VƏ İDRАКI КİMİ"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 26-03-2011, 18:22 | Viewed: 0

"TÜRK ХАLQLАRININ ÜMUMİ VƏTƏNDАŞ VƏ MƏDƏNİYYƏT TАRİХLƏRİNİN YАRАDILMАSI HАQQINDА"

Zümrüd QULUZADƏ

Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 11-03-2011, 19:53 | Viewed: 0

"ÜMUMVƏHDƏT FƏLSƏFİ KONSEPSİYASI MÜASİR ELM İŞIĞINDA"
(müxtəlif dillərdə)

Zümrüd Quluzadə
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 10-03-2011, 14:04 | Viewed: 0

Z.S. Əliyevanın çapdan çıxmış "AZƏRBAYCAN və FRANSIZ MAARİFÇİLİYİ: QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏR" kitabı haqqında 

 

Date: 10-03-2011, 14:01 | Viewed: 0