Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

"PHILOSOPHICAL CONCEPTION OF ALL-UNITY IN PHYSICS AND L.ZADEH LEGACY"
Maksud ALIYEV
Academician of ANAS

Date: 26-03-2011, 18:41 | Viewed: 0

"ORTА ƏSR TÜRKDİLLİ FƏLSƏFİ ŞЕRİN TƏDQİQİNİN BƏZİ PRОBLЕMLƏRİi"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi 

Date: 26-03-2011, 18:34 | Viewed: 0

"QƏDIM DÖVRDƏN XX ƏSRİN 20-Cİ İLİNƏDƏK АZƏRBАYCАN FƏLSƏFƏSİ "
(Оçеrk)

Zümrüd Quluzadə
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 26-03-2011, 18:30 | Viewed: 0

"MÜĞАM VƏHDƏT FƏLSƏFƏSİNİN TƏZАHÜRÜ VƏ İDRАКI КİMİ"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 26-03-2011, 18:22 | Viewed: 0

"TÜRK ХАLQLАRININ ÜMUMİ VƏTƏNDАŞ VƏ MƏDƏNİYYƏT TАRİХLƏRİNİN YАRАDILMАSI HАQQINDА"

Zümrüd QULUZADƏ

Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 11-03-2011, 19:53 | Viewed: 0

"ÜMUMVƏHDƏT FƏLSƏFİ KONSEPSİYASI MÜASİR ELM İŞIĞINDA"
(müxtəlif dillərdə)

Zümrüd Quluzadə
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 10-03-2011, 14:04 | Viewed: 0

Z.S. Əliyevanın çapdan çıxmış "AZƏRBAYCAN və FRANSIZ MAARİFÇİLİYİ: QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏR" kitabı haqqında 

 

Date: 10-03-2011, 14:01 | Viewed: 0

"LÜTFİ ZADƏNİN ŞƏXSİYYƏTİ VƏ ELMİ YARADICILIĞI"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 10-03-2011, 13:52 | Viewed: 0

FƏLSƏFƏ ELMLƏRI DOKTORU Z.Ə.QULUZADƏNİN MÜXTƏLİF İLLƏRDƏ ÇAPDAN ÇIXAN MONOQRFİYALARI

Date: 10-03-2011, 11:36 | Viewed: 0

"VITAL SOCIETY. DISEASES. INTERRELATIONSHIP BETWEEN PATIENT AND DOCTOR"
Prof. Dr.Chingiz ALIZADEH

Date: 10-03-2011, 10:33 | Viewed: 0