Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Sizə təqdim etdiyimiz elmi məlumatlarla əlaqədar aşağıdakı problemlər üzərində düşünməyinizi təklif edirik.

 

1. Tarixən yüksək şəhər sivilizasiya və mədəniyyətinə malik coğrafi bölgə və ölkə və o cümlədən Qazaxıstan da daxil olmaqla Orta Asiya xalqlarını nomadik (köçəri heyvandar) sivilzasiya təmsilçiləri kimi səciyyələndirmə kimi köhnəlmiş elm və etika baxımından qeyri-məqbul streotipdən azad olmaq vaxtı çatmayıbmı? 

2. Mövcud ədəbiyyatda əksər hallarda rast gəldiyiniz İslam mədəniyyəti  bölgəsinə daxil olan ayrı ayrı xalqlarının etnik-milli, o cümlədən fəlsəfə tarixlərinə bölgə mədəniyyətini təmsil edən görkəmli şəxsiyyət və cərəyanların daxil edildiyini nəzərə alaraq etnik milli mədəniyyət anlayışının məzmun həcminin dəqiqləşdirilməsi zərurətinə necə baxırsınız?
3. Multikulturallıq və multikulturalizmin və Qərb və ŞƏrq mərkəzçiliyi ideologiyasının çarpazlaşması işığında Şərq və Qərb mədəniyyət tarixlərinin təqdimində hansı problemləri görürsünüz və onların həlli yollarını necə görürsünüz?
fəl.ü.elmlər doktoru Z.Quluzadə 

Date: 1-08-2015, 05:42 | Viewed: 0

Albanian and Armenian Historians on Albania

 

Dr. Philos.sciences Zumrud Kulizade Date: 25-07-2015, 12:31 | Viewed: 812

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ ИМ. А.М. БОГОУТДИНОВА

ИСТОРИЯ ТАДЖИКСКОЙ ФИЛОСОФИИ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XV в.)

В трех томах

 

ТОМ I

Ответственный редактор: К. Олимов

Второе издание

Душанбе, «Дониш»,  2014

ББК 87.3(2 тадж)+87.717, И-90

Date: 25-07-2015, 12:24 | Viewed: 1 278Zümrüd Quluzadə, fəlsəfə elmləri doktoru

 


BIR DAHA AZƏRBAYCAN TARİXŞÜNASLIĞININ MƏXƏZLƏRİ OLAN "KITABI DƏDƏ QORQUD" DASTANI VƏ  ABBASQULU AĞA  BAKIXANOVUN "GÜLÜSTANI-İRƏM" ƏSƏRI HAQQINDA 

Date: 2-06-2015, 21:54 | Viewed: 0

 

   "Azərbaycanın adı və hüdudları"

   Cavad Heyət


   «Ədəbiyyat» qəzeti 1994-cü il №9 (2912)

 

   AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi

   

    Aysel Acalova (Zülfi)

 

 

 

 

 

 

 

Date: 31-05-2015, 15:38 | Viewed: 600

Albanisch und Armenisch Historiker auf Albanien
Prof.Dr.Zumrud Kulizade
Date: 24-05-2015, 16:29 | Viewed: 870

О ЖИЗНИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НОВИЗНЕ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ В ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТАХ КУЛИЗАДЕ ЗУМРУД АЛИКУЛИ ГЫЗЫ

 О жизни и деятельности Кулизаде Зумруд Аликули кызы

 О методологии исследовании и относительной новизне постановки и решения проблем в представленных в библиографии работах

Date: 24-05-2015, 16:25 | Viewed: 765КУЛИЗАДЕ З.А.

 

Проблемы философии XXI века

 

 

 

 

 

философия

 

Palmarium Publishing - 2015

ISBN: 978-3-659-60105-7
Date: 21-05-2015, 07:53 | Viewed: 745

Əkbər Nəcəf: "İnanc yaddaşı" (Memory of the faith). Bakı 2015

Türk islam mənəvi mədəniyyət tarixinin və xüsusən bölgənin fəlsəfə tarixinin ideya qaynaqları ilə maraqlananların diqqətinə: Əziz oxucular sizə tarixçi tədqiqatçı Əkbər Nəcəfin yeni çapdan çıxmış əsərini təqdim edirik.

Date: 7-03-2015, 11:17 | Viewed: 590

Once again about "Kitabi Dede Korkut" and "Gulistani-IRAM" Abbas Kuli Aga Bakihanov

as a source of the history of Azerbaijan

 

Ещё раз о "Китаби Деде Коркут” и «Гюлистан и-Ирам» Аббас-кули-Ага Бакиханова 

как источниках истории Азербайджана 

 

 

Зумруд Кулизаде
Доктор философских наук


Date: 9-12-2014, 08:52 | Viewed: 723