Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

доктор философии Кулизаде Зумруд

«РЕЖИМ ОГНЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ


Обращение к читателям интернета

и, в первую очередь, к

Членам Ученого Совета Института Истории Академии Наук Республики Армении

рекомендовавших к печати книгу

В.Г.Туняна «Пристрастие Азербайджана к истории Армении: мифы и реалии» (Ереван Институт истории, 2013)

Date: 27-12-2015, 01:45 | Viewed: 986

Абульгасан Фархад оглу Аббасов

Главный научный сотрудник Института философии и права Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор философских наук, профессор

Date: 23-12-2015, 18:40 | Viewed: 879

fəl.e.d. Zümrüd Quluzadə

(Azərbaycan təcrübəsi də nəzərə alınmaqla)


Date: 23-12-2015, 18:28 | Viewed: 798"Musiqi fəlsəfəsinin genezisi" 

 Razim Əliyev

 

"ZİYA” NPM, Bakı-2015

 

Date: 14-10-2015, 19:00 | Viewed: 1 837

Muğamat anlayışının fəlsəfi idrakı barədə

Fəl.ü.e.d. Zümrüd Quluzadə

Date: 21-09-2015, 05:11 | Viewed: 672

                            

Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monaqrafik lüğəti haqqında

 


Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət sahəsində dövlət siyasəti sovet dovründən fərqli olaraq muğamatın təbliği və eyni zamanda obyektiv elmi-nəzəritətbiqiücün geniş imkanlar yaratmasını nəzərə alaraqmənəvi irsimizdə,o cumlədən Azərbaycan xalqının sovet dövrü mənəvi irsində olan nailiyyət və tapıntıların yaşadılmasına xüsusi diqqət tələb edilir.


Date: 29-08-2015, 10:39 | Viewed: 1 065

«Энциклопедия азербайджанского мугама», изд. дом «Шарг-Гарб»,  Баку, 2012.

 


Rus dilində nəşr edilən "Azərbaycan muğamı ensiklopediyası”nın təqdimatlarında yer alan çıxışların və yazılı rəylərin bəzi fraqmentləri ilə Sizi tanış edirik.

Bakıda keçirilən tədbirdə (25 sentyabr, 2014)qeyd olundu ki, təqdimatı gərçəkləşən "Azərbaycan muğamı ensiklopediyası” 2008-ci ildə Azərbaycan dilində nəşr edilən "Muğam Ensiklopediyası” adında kitabınruscaya tərcüməsi deyil.Bu kitab mühim yenilikləri və dərin elmi açıqlamaları ilə səciyyələnyeni bir əsərdir.S.Ağayeva musiqi mənbəşünaslığı, orta əsr musiqi elmi, muğam sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi üzrə ixtisaslaşmış tanınmış alim olaraq muğam tarixinə dair mövcud olan bəzi bilikləri özünün dəyərli və bir çox hallarda oxuculara az tanış olan məlumatlarla, şəxsi tədqiqatların yeni nəticələri ilə dolğunlaşdırmışdır.

............................


Земфира КАФАРОВА, секретарь союза композиторов Азербайджана Заслуженный деятель искусств, профессор.(«Эхо» qəzeti. 16.05. 2014).

 

 

Date: 18-08-2015, 11:23 | Viewed: 585В Астане прошла презентация

«Энциклопедии азербайджанского мугама»

 
 
20.07.2015 21:40
 

В столице Казахстана Астане состоялась презентация «Энциклопедии азербайджанского мугама», изданной Фондом Гейдара Алиева.

Презентация прошла в рамках 43-й Всемирной конференции Международного cовета по традиционной музыке (ICTM) при ЮНЕСКО, проходящей  16-22 июля в Астане.

Date: 18-08-2015, 11:12 | Viewed: 529


ОТЗЫВ

на «Энциклопедию Азербайджанского мугама»

Автор и составитель Сурая Агаева.

(Издательский дом «Шарг-Гарб», Баку, 2012)

 

 

Дорогая Сурая,

огромное спасибо за поистине царский подарок. Сам факт выхода этой книги, ее название (а это именно ЭНЦИКЛОПЕДИЯ) - по сути, гимн во славу традиционной азербайджанской музыки. В соответствии с богатым содержанием и оформление книги.

От души поздравляю Вас и всех коллег с этим замечательным событием. Очень важно, что книга издана на русском языке, и это дает возможность ознакомиться с искусством мугама  далеко за пределами Вашей страны.

 

Наталья Соломоновна Янов-Яновская

доктор искусствоведения, профессор,

Ташкент, Узбекистан

 

Date: 18-08-2015, 11:08 | Viewed: 504MUĞAMATIN FƏLSƏFƏSİ

 

- XXI əsr dünya mədəniyyətində İslam mədəni bölgəsi xalqlarının bədii və o cümlədən, musiqi təfəkkürunün tarixən ayrılmaz hissəsi olan muğamata marağın dirçəlişini;

- muğamatın fəlsəfə və ilk növbədə bölgə mədəniyyətinə xas ekzo - və ezoterik səciyyəli vəhdət əl-vücud təlimi ilə üzvü bağlılığını;

- muğamat fenomeninin və adı gedən əlaqənin fəlsəfi əsasının elmi-nəzəri təsvir və təfsirinin musiqişünaslıqda birmənalı olmadığını nəzərə alaraq Sizə təqdim etdiyimiz saytımızda

"Muğamatın fəlsəfəsi”

adlı xüsusi rubrika açmaq qərarına gəldik.

Rubrikanın məqsədi — mütəxəssisləri və muğamatı sevən ziyarətçilərimizi imkan daxilində musiqişünaslıq və fəlsəfədə muğamata dair mühüm aktual və mübahisəli elmi-nəzəri problemlərlə tanış edərək, onlara bu sahədə sərbəst şəxsi mövqelərini bildirmək üçün şərait yaratmaqdır.

Problemə daxil olmaq naminə sizi aşağıdaki suallar üzərində düşünərək mövqe bildirməyə dəvət edirik.

Date: 14-08-2015, 19:02 | Viewed: 573