Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

ALBAN VƏ ERMƏNİ TARİXÇİLƏRİ ALBANİYA HAQQINDA

 

Fəlsəfə elmləri doktoru  Zümrüd Quluzadə

 


 

Elmi ədəbiyyat və publisistikada Dağlıq Qarabağın Ermənistana aid olması haqda xeyli sayda əsassız və "əsaslandırılmış" iddialar mövcuddur. Onların məqsədi – guya tarixi Ermənistan və ermənilərin ərazi və etnik birləşməsini nəzərdə tutan bədnam "miatsum"un işğalçılıq siyasətinə elmi-nəzəri əsaslar gətirməkdir.

Date: 26-01-2016, 14:18 | Viewed: 1 399
 

Alban ve ermeni tarihçileri Albaniya hakkında


Prof.Dr. Zümrüt Kuluzade

 

Bilimsel literatür ve publisistikada Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğu hakkında pek çok asılsız ve "makul" iddialar mevcuttur. Onların amacı - güya tarihi Ermenistan ve Ermenilerin toprak ve etnik birleşmesini öngören ünlü "miatsum" un işgal politikasına bilimsel teorik esaslar getirmektir.

Date: 26-01-2016, 14:16 | Viewed: 1 187
Les historiens albanais et arméniens sur l'Albanie
 
Prof. Dr. Zumrud Kulizade

La dernière décennie a vu un nombre considérable de déclarations non fondées et "motivées" dans la littérature scientifique et publicism propos Nagorni Karabakh à l'Arménie appartenance. Leur objectif est de donner des motifs scientifiques et théoriques pour la politique expansionniste de la fameuse «miatsum", avec l'intention d'une réunion territoriale et ethnique de la soi-disant l'Arménie historique et les Arméniens.
Date: 26-01-2016, 13:59 | Viewed: 960

Сериал Восток - Запад смотреть онлайн
East to West online
Вышла серия 7
Сериалы  
Date: 22-01-2016, 00:14 | Viewed: 1 556

доктор философии Кулизаде Зумруд

«РЕЖИМ ОГНЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ


Обращение к читателям интернета

и, в первую очередь, к

Членам Ученого Совета Института Истории Академии Наук Республики Армении

рекомендовавших к печати книгу

В.Г.Туняна «Пристрастие Азербайджана к истории Армении: мифы и реалии» (Ереван Институт истории, 2013)

Date: 27-12-2015, 01:45 | Viewed: 1 188

Абульгасан Фархад оглу Аббасов

Главный научный сотрудник Института философии и права Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор философских наук, профессор

Date: 23-12-2015, 18:40 | Viewed: 1 069

fəl.e.d. Zümrüd Quluzadə

(Azərbaycan təcrübəsi də nəzərə alınmaqla)


Date: 23-12-2015, 18:28 | Viewed: 976"Musiqi fəlsəfəsinin genezisi" 

 Razim Əliyev

 

"ZİYA” NPM, Bakı-2015

 

Date: 14-10-2015, 19:00 | Viewed: 2 030

Muğamat anlayışının fəlsəfi idrakı barədə

Fəl.ü.e.d. Zümrüd Quluzadə

Date: 21-09-2015, 05:11 | Viewed: 837

                            

Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monaqrafik lüğəti haqqında

 


Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət sahəsində dövlət siyasəti sovet dovründən fərqli olaraq muğamatın təbliği və eyni zamanda obyektiv elmi-nəzəritətbiqiücün geniş imkanlar yaratmasını nəzərə alaraqmənəvi irsimizdə,o cumlədən Azərbaycan xalqının sovet dövrü mənəvi irsində olan nailiyyət və tapıntıların yaşadılmasına xüsusi diqqət tələb edilir.


Date: 29-08-2015, 10:39 | Viewed: 1 294