Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Book: "History of Azerbaijan philosophy". Baku - 2012

 

Editor: acad.f.kocharli 

Date: 8-06-2014, 07:12 | Viewed: 0

"Azərbaycan Fəlsfəfə Tarixi" Baş Redaktor: Akad.F.Köçərli

Məsul Redaktor.Fəl.e.d.Z.Quluzadə

Tərcümənin məsul redaktoru: Fəl.e.d.A.Hacıyeva

I Cild

Bakı - 2012

 

Yüklə

Date: 8-06-2014, 07:00 | Viewed: 0

SEMİNARA DƏVƏT

 

17 uyun saat 1100, 2014-cü il tarixində AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda “Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm” mövzusunda keçiriləcək elmi-nəzəri seminara AMEA-nın Elmi Tədqiqat İnstitutlarının metodologiya ilə məşğul olan mütəxəssisləri və ilk növbədə Azərbaycan tarixi və Azərbaycan mədəniyyət tarixləri çoxcildliklərinin yazılmasında iştirak edən mütəxəssislər dəvətlidir. Eyni zamanda seminarda problemlə maraqlanan Respublika mütəxssisləri iştirak edə bilər. Qarşıdan gələn seminarda çıxış üçün razılıq verən alimlərin adları, mövzuları və bəzi çıxışların mətnləri ilə  tanış ola bilərsiniz:

 


Date: 6-06-2014, 17:57 | Viewed: 0

“Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir  elm. Fənnlərarasi ümumfəlsəfi metodoloqiya axtarişi” 

 Elmi-nəzəri seminar haqqında

 

 

Date: 2-06-2014, 19:09 | Viewed: 0

"Эко-культура в свете психологических проблем философии всеединства"

Р.Ибрагимбекова

Бакинский государственный университет

 

Date: 30-05-2014, 09:33 | Viewed: 0

 "Некоторые размышления перед началом и после международной научно-теоретической конференции «Халватиййа  как универсальный феномен межкультурного и межцивилизационного  диалога», посвященной памяти Сейид Йахйа Бакуви."

др.филос.н. Зумруд Кулизаде

Date: 30-05-2014, 09:07 | Viewed: 0



TƏSƏVVÜF: DİNİ-FƏLSƏFİ DÜNYAGÖRÜŞ VƏ FƏLSƏFİ ASPEKT

F.Bayat. Türk təkkə (təsəvvüf) ədəbiyyatı. Bakı: Elm və təhsil, 2011, 440 səh.

 

            

Date: 30-05-2014, 08:06 | Viewed: 0

«Междисциплинарные исследования: к философии понимания проблемы»

Д-р.филос. н. проф. Ильхам Мамедзаде

Date: 23-05-2014, 18:02 | Viewed: 0

"Философия всеединства и современная наука: XXI век. Научные открытия и содержание категориально-понятийного аппарата  философии."

 Др.филос.н. Зумруд Куди-заде

Date: 23-05-2014, 11:05 | Viewed: 0

"UYĞUR  TÜRKLƏRİNİN İCTİMAİ FİKİR TARİXİ"

Rəfail Ayvaz oğlu  ƏHMƏDLİ. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası,  şöbə müdirifəlsəfə elmləri doktoru

axmedlirafail2009@rambler.ru

Date: 23-05-2014, 10:28 | Viewed: 0