Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

  AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

  FƏLSƏSƏ, SOSİOLOGİYA VƏ HÜQUQ İNSTİTUTU


  "İNSANŞÜNASLIQ - XXI ƏSRİN ELMİDİR".

   Fəl.e.d. Rəfiqə Əzimova

 

  

Date: 21-06-2014, 17:34 | Viewed: 0

  ADİL ƏSƏDOV


  FƏLSƏFİ  PENTALOGİYA

  Birinci cild

 GÖZƏLLİYİFƏLSƏFƏSİ:

  gözəllik və onun daxili mahiyyəti spiritualist aristokratizm fəlsəfəsi kontekstdə

  BAKI – Təknur – 2014

Date: 20-06-2014, 18:50 | Viewed: 0

 

  ADİL ƏSƏDOV 

 

  FƏLSƏFİ PENTALOGİYA

  Beşinci cild

  SİYASƏTİN FƏLSƏFƏSİ:

mahiyyətin gerçəkləşdirilməsinə yönələn insani iradə və onun tarixi taleyi üzərində düşüncələr (insan, cəmiyyət, hakimiyyət və siyasət spiritualist aristokratizm fəlsəfəsi kontekstdə)

Date: 20-06-2014, 18:13 | Viewed: 0

Məqalə: "Ümumvəhdət fəlsəfəsi və müasir elm: XXI əsr. Elmi kəşflər və fəlsəfənin anlam kateqorial apparatının məzmunu haqqında təsəvvürlərin təshihi."

Müəllif: Fəl.e.d. Zümrüd Quluzadə

Date: 16-06-2014, 14:53 | Viewed: 0

"Философия всеединства и современная наука: XXI век. Научные открытия и кординирование представлений о содержании категориально-понятийного аппарата философии"

Др.филос.н З.Кулизаде

Date: 16-06-2014, 08:48 | Viewed: 0

- "Unity philosophy and modern science:XXI century. Scientific discoveries and ideas about content kordinirovanie categorical conceptual apparatus philosophy."

- Dr.Zumrud Kulizade

Date: 16-06-2014, 08:35 | Viewed: 0

Bank Issues of the Journal "Problems of Oriental philosophy"

-Editor: Dr.Zumrud Kulizade

Date: 8-06-2014, 19:13 | Viewed: 0

Банк проблем журнала «Проблемы восточной философии». 

Date: 8-06-2014, 18:09 | Viewed: 0

Book: "History of Azerbaijan philosophy". Baku - 2012

 

Editor: acad.f.kocharli 

Date: 8-06-2014, 07:12 | Viewed: 0

"Azərbaycan Fəlsfəfə Tarixi" Baş Redaktor: Akad.F.Köçərli

Məsul Redaktor.Fəl.e.d.Z.Quluzadə

Tərcümənin məsul redaktoru: Fəl.e.d.A.Hacıyeva

I Cild

Bakı - 2012

 

Yüklə

Date: 8-06-2014, 07:00 | Viewed: 0