Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

"О  исследованиях в области истории  философии народов исламского региона".

 д-р. филос. наук, ответственный редактор международного научно-теоретического журнала «Вопросы Восточной Философии» Зумруд Кули-Заде

zumrudkulizade@hotmail.com


Date: 8-02-2014, 20:26 | Viewed: 0

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ НАЧАЛА XXI ВЕКА.

 

д-р. филос. наук, ответственный редактор

международного научно-теоретического журнала

«Вопросы Восточной Философии» Зумруд Кули-Заде

zumrudkulizade@hotmail.com

 

текст выступления на Международном

Съезде Молодых  Востоковедов, Баку, 2013 год

 

Date: 29-12-2013, 12:53 | Viewed: 0

О ПОПЫТКАХ ИЗЛОЖЕНИЯ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ В СВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОД НАЗВАНИЕМ «ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ»

Главный редактор международного научно-теоретического

журнала «Проблемы Восточной Философии»,

д-р. филос. наук Зумруд Кули-Заде

zumrudkulizade@hotmail.com

Date: 21-12-2013, 18:26 | Viewed: 0

گزینش اولویتها در پژوهش تاریخ فرهنگ معنوی

Date: 17-12-2013, 09:49 | Viewed: 0

ВОСТОК В ГЕГЕЛЕВСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

(Статья первая)

Главный научный сотрудник

Института Философии, Социологии и Права

Национальной Академии Наук Азербайджана

Заслуженный деятель науки Азербайджанской Республики,

Главный редактор международного научно-теоретического

журнала «Проблемы Восточной Философии»,

д-р. филос. наук Зумруд Кули-Заде

zumrudkulizade@hotmail.com


Date: 16-12-2013, 13:50 | Viewed: 0

XXI век. К сведению историков духовной культуры западоцентристского направления.

О гегелевском видении философии Востока


Главный научный сотрудник

Института Философии, Социологии и Права

Национальной Академии Наук Азербайджана

Заслуженный деятель науки Азербайджанской Республики,

д-р. филос. наук Зумруд Кули-Заде

zumrudkulizade@hotmail.com


Date: 10-12-2013, 12:18 | Viewed: 0

Dünya felsefesine işık tutumu

XXI yüzyıl. Önceliklerin seçimi: Vahdet veya çatışma :

  ikinci makale

 

Z.Kulu-zade

Emektar bilim adamı

Felsefe doktoru

AMBA, Felsefe, Sosyoloji ve Hukuk Enstitüsü

"Doğu felsefesi sorunları" dergisinin baş editörü

Date: 3-12-2013, 22:40 | Viewed: 0

حول إلقاء الأضواء على الفلسفة العالمية

القرن الواحد والعشرون: اختيار الأفضليات أو المواجهة

المقال الثاني

الدكتوراه/زمرد قولو زاده

معهد الفلسفة والحقوق. رئيسة التحرير لمجلة "قضايا الفلسفة الشرقية"

Date: 3-12-2013, 22:29 | Viewed: 0

Ümumdünya fəlsəfəsinin işıqlandırılmasına dair XXI əsr. Prioritetlərin seçimi: Vəhdət və ya qarşıdurma: İkinci məqalə

 

Z.Quluzadə

Əməkdar elm xadimi

Fəlsəfə elmləri doktoru

AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

“Şərq fəlsəfəsi problemləri” jurnalının baş redaktoru

Date: 2-12-2013, 14:14 | Viewed: 0

К вопросу об освещении истории всемирной философии.  XXI век. Выбор приоритетов: общность либо противостояние

 д-р. филос. наук Зумруд Кули-Заде, zumrudkulizade@hotmail.com


 

Date: 2-12-2013, 13:36 | Viewed: 0