Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Elmi şouya çevirməyək!

Əməkdar elm xadimi, fəl.e.d. Zümrüd Quluzadə

 

Date: 15-04-2014, 14:42 | Viewed: 0

فلسفة الوحدة والعلم الحديث:

القرن الواحد وعشرون. الاكتشافات العلمية الجديدة ومضمون جهاز مفاهم الفلسفة ومقولاتها

الدكتورة في الغلوم الفلسفية  زمرود كولي زاده.

 

Date: 14-04-2014, 09:46 | Viewed: 0

"Philosophy of All-encompassing Unity and Modern Science: The XXI century. Scientific discoveries and the content of the framework of categories and concepts of philosophy"

Doctor of Philosophical Sciences Kulizadeh Zumrud

Date: 14-04-2014, 09:24 | Viewed: 0

 "Философия всеединства и современная наука:  XXI век. Научные открытия и содержание категориально-понятийного аппарата  философии."

Кулизаде Зумруд

Др.филос.н.

 

Date: 10-04-2014, 17:10 | Viewed: 0

"Mən f.ü.f.d. Mehmet Rıhtımın nəşr etdirdiyi Seyid Yəhya Bakuvinin “Şəfa əl-Əsrar” əsərinin elmi redaktoru deyiləm və əsəri ilk dəfə çapdan çıxdıqdan sonra görmüşəm."

Fəlsəfə elmləri dotoru Zümrüd Quluzadə


Date: 6-04-2014, 11:00 | Viewed: 0

"THE BOOK OF DEDE KORKUT ONCE AGAIN ON THE BOOK OF DEDE KORKUT AND ABBASGULU AGHA BAKIKHANOV’S GULUSTANI-IRAM AS THE SOURCES OF AZERBAIJANI HISTORY"

Zumrud Guluzadeh

Doctor of Philosophical Sciences

Date: 24-03-2014, 12:17 | Viewed: 0

"Эволюция средств фиксации и передачи информации и их влияние на развитие психологии человека."

Проф.Али-Заде Ч.А.

 

Date: 24-03-2014, 11:49 | Viewed: 0

İ.ü.f.d. Cahangir Hacıyevin “Yusif Muskuri Şirvani. Sufi yolunu keçmək istəyən üçün sirlərin izahı. Yaradılış ardıcıllığı” kitabına rəy

Paşa Kərimov,

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar

İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra edən,

filologiya üzrə elmlər doktoru.

 

Date: 24-03-2014, 07:41 | Viewed: 0

"Moslem World and Europe"

 Pr.Dr. Asadov Adil Iskender Oglu

Date: 15-03-2014, 17:11 | Viewed: 0

Представленная на сайте Форума информация о произведении      А.В.Аполлонова

«Латинский Аверроизм ХIII века» (РАН. Институт Философии. Москва 2004). 

Date: 14-03-2014, 15:55 | Viewed: 0