Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

"Mən f.ü.f.d. Mehmet Rıhtımın nəşr etdirdiyi Seyid Yəhya Bakuvinin “Şəfa əl-Əsrar” əsərinin elmi redaktoru deyiləm və əsəri ilk dəfə çapdan çıxdıqdan sonra görmüşəm."

Fəlsəfə elmləri dotoru Zümrüd Quluzadə


Date: 6-04-2014, 11:00 | Viewed: 0

"THE BOOK OF DEDE KORKUT ONCE AGAIN ON THE BOOK OF DEDE KORKUT AND ABBASGULU AGHA BAKIKHANOV’S GULUSTANI-IRAM AS THE SOURCES OF AZERBAIJANI HISTORY"

Zumrud Guluzadeh

Doctor of Philosophical Sciences

Date: 24-03-2014, 12:17 | Viewed: 0

"Эволюция средств фиксации и передачи информации и их влияние на развитие психологии человека."

Проф.Али-Заде Ч.А.

 

Date: 24-03-2014, 11:49 | Viewed: 0

İ.ü.f.d. Cahangir Hacıyevin “Yusif Muskuri Şirvani. Sufi yolunu keçmək istəyən üçün sirlərin izahı. Yaradılış ardıcıllığı” kitabına rəy

Paşa Kərimov,

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar

İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra edən,

filologiya üzrə elmlər doktoru.

 

Date: 24-03-2014, 07:41 | Viewed: 0

"Moslem World and Europe"

 Pr.Dr. Asadov Adil Iskender Oglu

Date: 15-03-2014, 17:11 | Viewed: 0

Представленная на сайте Форума информация о произведении      А.В.Аполлонова

«Латинский Аверроизм ХIII века» (РАН. Институт Философии. Москва 2004). 

Date: 14-03-2014, 15:55 | Viewed: 0

"ALBAN TARİXÇİLİYİNƏ DAİR"

fəl.e.d. Z.Quluzadə

 AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu

 “Şərq fəlsəfəsi problemləri” jurnalının baş redaktoru

zumrudkulizade@hotmail.com

Date: 8-02-2014, 21:24 | Viewed: 0

"XX əsrin sоnu -XXI əsrin bаşlаnğıcındа Аzərbаycаn tаriхinə dаir nəşrlərdə еlmi bахımdаn düşünülməmiş, dəqiq оlmаyаn və mübаhisəli məsələlər"

Z.Quluzadə

Fəlsəfə elmləri doktoru

Date: 8-02-2014, 21:20 | Viewed: 0

" Чьей территорией является Артаз? входил ли он в состав Атропатены либо Албании, принадлежал ли он Армении, и когда?"

д-р. филос. наук, ответственный редактор международного научно-теоретического журнала «Вопросы Восточной Философии» Зумруд Кули-Заде

zumrudkulizade@hotmail.com

Date: 8-02-2014, 20:52 | Viewed: 0

"О НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТОМ НАНА, ДОКОТОРОМ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ Ф.МАМЕДОВОЙ В ЕЕ МОНОГРАФИИ «КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ И АЛБАНЫ»" (Баку, 2005 г.)

международного научно-теоретического журнала

«Вопросы Восточной Философии» Зумруд Кули-Заде

zumrudkulizade@hotmail.com

Date: 8-02-2014, 20:35 | Viewed: 0