Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Банк проблем журнала «Проблемы восточной философии». 

Date: 8-06-2014, 18:09 | Viewed: 0

 "Некоторые размышления перед началом и после международной научно-теоретической конференции «Халватиййа  как универсальный феномен межкультурного и межцивилизационного  диалога», посвященной памяти Сейид Йахйа Бакуви."

др.филос.н. Зумруд Кулизаде

Date: 30-05-2014, 09:07 | Viewed: 0

"UYĞUR  TÜRKLƏRİNİN İCTİMAİ FİKİR TARİXİ"

Rəfail Ayvaz oğlu  ƏHMƏDLİ. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası,  şöbə müdirifəlsəfə elmləri doktoru

axmedlirafail2009@rambler.ru

Date: 23-05-2014, 10:28 | Viewed: 0

تاريخ الفلسفة الاسلامية

Tər:F.ü.f.d. Zakir Qasımov

Date: 23-05-2014, 10:10 | Viewed: 0

 О приоритетных проблемах исследования восточной философии.

 (К вопросу о внутри региональных философских связях).

Д-р филос.н.ЗУМРУД КУЛИЗАДЕ

 (Азербайджан)


 

Date: 22-05-2014, 19:07 | Viewed: 0

"TƏSƏVVÜFDƏ ETİRAZ HƏRƏKATI GİZLİ DƏRVİŞLİK – MƏLAMİLƏR"

Əkbər N.Nəcəf

 Azərbaycan Milli Araşdırmalar Assosasiyası rəhbəri, tarixçi-araşdırmaçı.

 

 

Date: 27-04-2014, 14:46 | Viewed: 0

Elmi şouya çevirməyək!

Əməkdar elm xadimi, fəl.e.d. Zümrüd Quluzadə

 

Date: 15-04-2014, 14:42 | Viewed: 0

فلسفة الوحدة والعلم الحديث:

القرن الواحد وعشرون. الاكتشافات العلمية الجديدة ومضمون جهاز مفاهم الفلسفة ومقولاتها

الدكتورة في الغلوم الفلسفية  زمرود كولي زاده.

 

Date: 14-04-2014, 09:46 | Viewed: 0

"Philosophy of All-encompassing Unity and Modern Science: The XXI century. Scientific discoveries and the content of the framework of categories and concepts of philosophy"

Doctor of Philosophical Sciences Kulizadeh Zumrud

Date: 14-04-2014, 09:24 | Viewed: 0

 "Философия всеединства и современная наука:  XXI век. Научные открытия и содержание категориально-понятийного аппарата  философии."

Кулизаде Зумруд

Др.филос.н.

 

Date: 10-04-2014, 17:10 | Viewed: 0