Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Məlamiliyini faş edən dərviş

Həmdun Qassar

 

Əkbər N.Nəcəf

Azərbaycan Milli Araşdırmalar Assosasiyası rəhbəri, tarixçi-araşdırmaçı.

Date: 5-08-2014, 09:18 | Viewed: 0

Gizli dərvişlik – məlamətiyyə

 

Əkbər N.Nəcəf

Azərbaycan Milli Araşdırmalar Assosasiyası rəhbəri, tarixçi-araşdırmaçı.

Date: 5-08-2014, 09:17 | Viewed: 0

"Dərviş adı və mənası"

 

Əkbər N.Nəcəf

Azərbaycan Milli Araşdırmalar Assosasiyası rəhbəri, tarixçi-araşdırmaçı.

Date: 5-08-2014, 09:14 | Viewed: 0

Bank Issues of the Journal "Problems of Oriental philosophy"

-Editor: Dr.Zumrud Kulizade

Date: 8-06-2014, 19:13 | Viewed: 0

Банк проблем журнала «Проблемы восточной философии». 

Date: 8-06-2014, 18:09 | Viewed: 0

 "Некоторые размышления перед началом и после международной научно-теоретической конференции «Халватиййа  как универсальный феномен межкультурного и межцивилизационного  диалога», посвященной памяти Сейид Йахйа Бакуви."

др.филос.н. Зумруд Кулизаде

Date: 30-05-2014, 09:07 | Viewed: 0

"UYĞUR  TÜRKLƏRİNİN İCTİMAİ FİKİR TARİXİ"

Rəfail Ayvaz oğlu  ƏHMƏDLİ. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası,  şöbə müdirifəlsəfə elmləri doktoru

axmedlirafail2009@rambler.ru

Date: 23-05-2014, 10:28 | Viewed: 0

تاريخ الفلسفة الاسلامية

Tər:F.ü.f.d. Zakir Qasımov

Date: 23-05-2014, 10:10 | Viewed: 0

 О приоритетных проблемах исследования восточной философии.

 (К вопросу о внутри региональных философских связях).

Д-р филос.н.ЗУМРУД КУЛИЗАДЕ

 (Азербайджан)


 

Date: 22-05-2014, 19:07 | Viewed: 0

"TƏSƏVVÜFDƏ ETİRAZ HƏRƏKATI GİZLİ DƏRVİŞLİK – MƏLAMİLƏR"

Əkbər N.Nəcəf

 Azərbaycan Milli Araşdırmalar Assosasiyası rəhbəri, tarixçi-araşdırmaçı.

 

 

Date: 27-04-2014, 14:46 | Viewed: 0