Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Философия всеединства и современная наука:

XXI век. Научные открытия и координирование представлений о содержании категориально-понятийного аппарата философии.

 

др.филос.н З. Кулизаде

 

 

Date: 27-09-2014, 08:55 | Viewed: 0

Problems in the study of history of philosophy and Islamic region of Azerbaijan. 

 

Dr.Zumrud Kulizade

Date: 27-09-2014, 08:28 | Viewed: 0

The philosophy of unity and modern science: XXI century. Scientific discoveries and coordinate representations about the content of the categorical conceptual apparatus of philosophy. 

 

Dr.Zumrud Kulizade

Date: 27-09-2014, 08:15 | Viewed: 0

IV BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM 

 October2-3, 2014 

 

 

 

 

 

The problem of creating the history of world philosophy in the light of the evolution of science 

 

Dr. Zumrud Kulizade

Date: 25-09-2014, 17:50 | Viewed: 0

Azərbaycanın adı və hüdudları

 

Dr.Cavad Heyət

Date: 23-09-2014, 16:29 | Viewed: 0

Проблема создания истории всемирной философии в свете эволюции науки и мультикультурализма (Размышление над концепцией и структурой)

 

Др.филос.н З.Кулизаде

 


Date: 23-09-2014, 08:29 | Viewed: 0

Проблемы исследования истории философии исламского региона и Азербайджана.

 

Др.филос.н З.Кулизаде

Date: 23-09-2014, 08:25 | Viewed: 0     Dövrümüzün ensiklopedist alimi, filosof, ictimai siyasi xadim,

     XX-XXI əsr  İslam mədəni bölgəsinin İbn Sinası, təbib və mütəfəkkiri

     CAVAD HEYƏT

    çoxşaxəli mirasının tədqiq və təbliği ilə, yaddaşlarda qalan

     yüksək insanpərvərliyi ilə yaşayacaq...

 

     Fəl.e.d. "Şərq fəlsəfəsi problemləlri" jurnalının Baş redaktoru

     Zümrüd Əliqulu qızı Quluzadə

Date: 11-09-2014, 14:51 | Viewed: 0

Dr. Cavad Heyətin əsərlərinin biblioqrafiyası

 

II. Türk dili, ədəbiyyatı, tarixi və ictimai məzmunlu əsərləri

 

Date: 5-09-2014, 14:34 | Viewed: 0

 

Dr. Cavad Heyətin əsərlərinin biblioqrafiyası

 

I. Tİbb sahəsİnə aİd əsərlərİ

 

Date: 26-08-2014, 13:51 | Viewed: 0