Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Azərbaycanın adı və hüdudları

 

Dr.Cavad Heyət

Date: 23-09-2014, 16:29 | Viewed: 0

Проблема создания истории всемирной философии в свете эволюции науки и мультикультурализма (Размышление над концепцией и структурой)

 

Др.филос.н З.Кулизаде

 


Date: 23-09-2014, 08:29 | Viewed: 0

Проблемы исследования истории философии исламского региона и Азербайджана.

 

Др.филос.н З.Кулизаде

Date: 23-09-2014, 08:25 | Viewed: 0     Dövrümüzün ensiklopedist alimi, filosof, ictimai siyasi xadim,

     XX-XXI əsr  İslam mədəni bölgəsinin İbn Sinası, təbib və mütəfəkkiri

     CAVAD HEYƏT

    çoxşaxəli mirasının tədqiq və təbliği ilə, yaddaşlarda qalan

     yüksək insanpərvərliyi ilə yaşayacaq...

 

     Fəl.e.d. "Şərq fəlsəfəsi problemləlri" jurnalının Baş redaktoru

     Zümrüd Əliqulu qızı Quluzadə

Date: 11-09-2014, 14:51 | Viewed: 0

Dr. Cavad Heyətin əsərlərinin biblioqrafiyası

 

II. Türk dili, ədəbiyyatı, tarixi və ictimai məzmunlu əsərləri

 

Date: 5-09-2014, 14:34 | Viewed: 0

 

Dr. Cavad Heyətin əsərlərinin biblioqrafiyası

 

I. Tİbb sahəsİnə aİd əsərlərİ

 

Date: 26-08-2014, 13:51 | Viewed: 0

 

« Heidegger and the arabic thought » 
Présentation of the Mouchir Aoun’ book
 
Ouiza GALLEZE
Dr of Philosophy
Date: 7-08-2014, 08:06 | Viewed: 0

Ərəb ölkələrində İslam fəlsəfəsinin tarixinə aid tədqiqatlar

(Birinci məqalə)

 

Fəl.ü.f.d. Zakir Qasımov

AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu

Date: 6-08-2014, 18:18 | Viewed: 0

"Turkic  Great men  and  their deeds in the Anatolia  geography  of  Dede  Gorgud".

   

 Dr.Y.Kalafat  

Date: 5-08-2014, 18:48 | Viewed: 0

Müstəqil Azərbaycan elminin uğuru "Şərq fəlsəfəsi problemləri jurnalı" və onun veb saytı haqqında məlumat

 

Fəlü.f.d. Rahil  Nəcəfov

Date: 5-08-2014, 18:40 | Viewed: 0