Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

East - West: a journey from the center of the world

Восток - Запад: путешествия из центра мира 

Şərq Qərb: Dünyanın mərkəzindən səyahət

 

http://www.viasat-channels.tv/channel/history/tv/#1056222

Date: 10-11-2014, 12:47 | Viewed: 586

Cəmaləddin Əfqaninin masonluğu məsələsinə dair

 

Dos.Dr. Qəmər Mürşüdlü

Bakı Dövlət Universiteti

Date: 8-11-2014, 19:00 | Viewed: 489

Əbu Rehyan Biruni komparativist dinşünaslığın nümayəndəsi kimi

Abu Rayhan Biruni as a delegate of comparativist theology.


Dos.Dr. Qəmər Mürşüdlü

Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrası

Date: 8-11-2014, 16:06 | Viewed: 514

Sovet dövrü xalqlarının mənəvi mədəni irsinin post-sovet dövründə dəyərləndirilməsinə dair

 

Fəl.e.d. Zümrüd Quluzadə

Əməkdar elm xadimi. 

Date: 3-11-2014, 14:38 | Viewed: 578

Interdisciplinary research: the philosophy of understanding problem 

 

Dr.filos. prof. Ilham Mammadzade  

 

http://orientalphilosophy.org/nesrler/seminar/355-d-rfilos-n-prof-lham-mamedzade-mezhdisciplinarnye-issledovaniya.html

Date: 25-10-2014, 18:06 | Viewed: 0

Код азербайджанской культуры  - Code of Azerbaijani culture 

The wording implying the deepest layers of our spiritual heritage 

 

Рена МАМЕДОВА,доктор искусствоведения, член-корреспондент НАНА

Date: 25-10-2014, 16:06 | Viewed: 0

Философия всеединства и современная наука:

XXI век. Научные открытия и координирование представлений о содержании категориально-понятийного аппарата философии.

 

др.филос.н З. Кулизаде

 

 

Date: 27-09-2014, 08:55 | Viewed: 0

Problems in the study of history of philosophy and Islamic region of Azerbaijan. 

 

Dr.Zumrud Kulizade

Date: 27-09-2014, 08:28 | Viewed: 0

The philosophy of unity and modern science: XXI century. Scientific discoveries and coordinate representations about the content of the categorical conceptual apparatus of philosophy. 

 

Dr.Zumrud Kulizade

Date: 27-09-2014, 08:15 | Viewed: 0

IV BAKU INTERNATIONAL HUMANITARIAN FORUM 

 October2-3, 2014 

 

 

 

 

 

The problem of creating the history of world philosophy in the light of the evolution of science 

 

Dr. Zumrud Kulizade

Date: 25-09-2014, 17:50 | Viewed: 0