Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

"MÜĞАM VƏHDƏT FƏLSƏFƏSİNİN TƏZАHÜRÜ VƏ İDRАКI КİMİ"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 26-03-2011, 18:22 | Viewed: 0

"TÜRK ХАLQLАRININ ÜMUMİ VƏTƏNDАŞ VƏ MƏDƏNİYYƏT TАRİХLƏRİNİN YАRАDILMАSI HАQQINDА"

Zümrüd QULUZADƏ

Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 11-03-2011, 19:53 | Viewed: 0

"LÜTFİ ZADƏNİN ŞƏXSİYYƏTİ VƏ ELMİ YARADICILIĞI"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 10-03-2011, 13:52 | Viewed: 0

"VITAL SOCIETY. DISEASES. INTERRELATIONSHIP BETWEEN PATIENT AND DOCTOR"
Prof. Dr.Chingiz ALIZADEH

Date: 10-03-2011, 10:33 | Viewed: 0

"HUMANİTAR ELMLƏRİN TƏDRİSİ VƏ BƏZİ KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏR"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru

Date: 18-02-2011, 10:34 | Viewed: 0