Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

"ŞƏRQ FƏLSƏFƏSİ PROBLEMLƏRİ" jurnalı haqqında
Redaksiyadan...

Date: 9-04-2011, 18:21 | Viewed: 0

“DOĞU FELSEFESİ PROBLEMLERİ” dergisi hakkında

Date: 9-04-2011, 18:19 | Viewed: 0

Über die Zeitschrift “Die Probleme der Philosophie des Ostens”

Date: 9-04-2011, 18:15 | Viewed: 0

حول مجلة "قضايا الفلسفة الشرقية"

Date: 9-04-2011, 18:14 | Viewed: 0

در بارۀ مجلّۀ "مسائل فلسفۀ شرق"

"Şərq fəlsəfəsi problemləri" jurnalı haqqında

Date: 9-04-2011, 18:13 | Viewed: 0

"TÜRK XALQLARININ İLK ÜMUMİ FƏLSƏFİ FİKİR TARİXİNİN YARADILMASI PROBLEMİ

(konsepsiya müxtəlif dillərdə)"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 28-03-2011, 17:08 | Viewed: 0

"PHILOSOPHICAL CONCEPTION OF ALL-UNITY IN PHYSICS AND L.ZADEH LEGACY"
Maksud ALIYEV
Academician of ANAS

Date: 26-03-2011, 18:41 | Viewed: 0

"ORTА ƏSR TÜRKDİLLİ FƏLSƏFİ ŞЕRİN TƏDQİQİNİN BƏZİ PRОBLЕMLƏRİi"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi 

Date: 26-03-2011, 18:34 | Viewed: 0

"QƏDIM DÖVRDƏN XX ƏSRİN 20-Cİ İLİNƏDƏK АZƏRBАYCАN FƏLSƏFƏSİ "
(Оçеrk)

Zümrüd Quluzadə
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 26-03-2011, 18:30 | Viewed: 0

"MÜĞАM VƏHDƏT FƏLSƏFƏSİNİN TƏZАHÜRÜ VƏ İDRАКI КİMİ"
Zümrüd QULUZADƏ
Fəlsəfə elmləri doktoru
Əməkdar elm xadimi

Date: 26-03-2011, 18:22 | Viewed: 0