Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Qəzali (1058-1112) sufizmində “xəlvət” və “riyazət” metodları

Iradə Zərqan fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Dinşünaslıq və mədəniyyətin fəlsəfi problemləri şöbəsinin böyük elmi işçisi

E-mail: iradazargan@gmail.com

Date: 6-11-2013, 14:25 | Viewed: 0

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ НАРОДОВ КАВКАЗА

1700 лет христианства в Дербенте


Главный научный сотрудник

Института Философии, Социологии и Права

Национальной Академии Наук Азербайджанской Республики

д-р. филос. н. З. Кулизаде

E-mail: zumrudkulizade@hotmail.com 

Date: 23-10-2013, 17:14 | Viewed: 0
Профессор Лютфи Заде об обсуждениях проблемы «Концепция всеединства и современная наука
Date: 23-10-2013, 16:10 | Viewed: 0

Семинар должен существовать!

 

Др. филос. н. З. Кулизаде

Date: 18-07-2013, 12:23 | Viewed: 0

ISLAM BÖLGƏSİ KLASSİK MƏNƏVİ-MƏDƏNİ İRSİ OLAN ƏLYAZMALARININ MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA

 

Zümrüd Quluzadə

Əməkdar elm xadimi,

Fəlsəfə elmləri doktoru

zumrudkulizade@hotmail.com

Date: 12-07-2013, 00:11 | Viewed: 0

"МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ ГЕОСИСТЕМ"

 

Ак.А.Али-заде, Х.А.Али-заде, И.С.Гулиев, Е.Н.Лятифова

Институт геологии НАНА

Date: 10-07-2013, 00:02 | Viewed: 0

İKİ AKADEMİYANIN HƏQIQI ÜZVÜ, ALİM  

VƏ İCTİMAİ XADİM ƏFRAND DAŞDƏMİROVUN 

70 YAŞI MÜNASİBƏTİLƏ

Date: 23-06-2013, 01:56 | Viewed: 0

SEYİD YƏHYA BAKUVİ VƏ XƏLVƏTİLİK

 

Dosent Mehmet Rıhtım

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

Qafqaz Universiteti, Qafqaz Araşdırmalar İnstitutu

mrihtim@yahoo.com

 

Date: 20-06-2013, 23:58 | Viewed: 0

 SEYİD YƏHYA ƏŞ-ŞİRVANİ ƏL-BAKUVİ

 


Mehmet Rıhtım

Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Qafqaz Universiteti

Date: 20-06-2013, 09:57 | Viewed: 0

Bakuvi irsinin və Xəlvətiyyə sosial - mədəni cərəyanının müasir mədəniyyət tarixinin konseptual problemləri kontekstində tədqiqinə dair

(Nəzəri və praktiki məsələlər)

 

Zümrüd Quluzadə

Əməkdar elm xadimi,

Fəlsəfə elmləri doktoru

 


Date: 12-06-2013, 13:24 | Viewed: 0