Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Z.QULUZADƏ: MƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏT TARİXİ HAQQINDA

            MƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏT TARİXİNİN TƏDQİQİNDƏ PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİN SEÇİMİ


            AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun baş elmi işçisi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi,   “Şərq fəlsəfə-si problemləri” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının baş redaktoru, fəlsəfə elmləri doktoru

Zümrüd Quluzadə. 

zumrudkulizade@hotmail.com

Date: 19-11-2013, 07:26 | Viewed: 0

ОБРАЩЕНИЕ

К РУКОВОДСТВУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК,

ФОНДУ ФУЛБРАЙТА, ЦЕНТРУ ДЕВИСА ГАРВАРДСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА,

НАЦИОНАЛЬНОМУ МУЗЕЮ ЭТНОЛОГИИ В ГОРОДЕ ОСАКЕ,

СОТРУДНИКАМ ИНСТИТУТА ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ РАН,

ГДЕ В.А.ШНИРЕЛЬМАН СОТРУДНИЧАЕТ В ЦЕНТРЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ (НЫНЕ ЦЕНТР ПЕРЕИМЕНОВАН),

ДИРЕКТОРУ ИЭА, АКАДЕМИКУ РАН В.А.ТИШКОВУ,

ЗАВЕДУЮЩЕМУ СЕКТОРОМ КАВКАЗА ИЭА, ЧЛ.КОРРУ РАН  С.А.АРУТЮНОВУ,

РЕЦЕНЗЕНТУ КНИГИ В.А ШНИРЕЛЬМАНА “ ВОЙНЫ ПАМЯТИ. МИФЫ, ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОЛИТИКА В ЗАКАВКАЗЬЕ”,

ОПУБЛИКОВАННОЙ В 2001 ГОДУ. В Г.ОСАКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  И В 2003 ГОДУ В МОСКВЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ПРОФЕССОРУ Л.Б.АЛАЕВУ

Date: 17-11-2013, 10:56 | Viewed: 0

CHOICE OF PRIORITIES AT INVESTIGATION OF THE HISTORY OF SPIRITUAL CULTURE 

Dr. Zumrud Kulizade

Date: 15-11-2013, 18:57 | Viewed: 0

БАКИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ ФОРУМ БАКУ 31.10.2013 – 01.11.2013

ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ИСТОРИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ.

 д-р. филос. наук Зумруд Кули-Заде

zumrudkulizade@hotmail.com

Date: 6-11-2013, 17:18 | Viewed: 0

Qəzali (1058-1112) sufizmində “xəlvət” və “riyazət” metodları

Iradə Zərqan fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Dinşünaslıq və mədəniyyətin fəlsəfi problemləri şöbəsinin böyük elmi işçisi

E-mail: iradazargan@gmail.com

Date: 6-11-2013, 14:25 | Viewed: 0

ИЗ ИСТОРИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ НАРОДОВ КАВКАЗА

1700 лет христианства в Дербенте


Главный научный сотрудник

Института Философии, Социологии и Права

Национальной Академии Наук Азербайджанской Республики

д-р. филос. н. З. Кулизаде

E-mail: zumrudkulizade@hotmail.com 

Date: 23-10-2013, 17:14 | Viewed: 0
Профессор Лютфи Заде об обсуждениях проблемы «Концепция всеединства и современная наука
Date: 23-10-2013, 16:10 | Viewed: 0

Семинар должен существовать!

 

Др. филос. н. З. Кулизаде

Date: 18-07-2013, 12:23 | Viewed: 0

ISLAM BÖLGƏSİ KLASSİK MƏNƏVİ-MƏDƏNİ İRSİ OLAN ƏLYAZMALARININ MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA

 

Zümrüd Quluzadə

Əməkdar elm xadimi,

Fəlsəfə elmləri doktoru

zumrudkulizade@hotmail.com

Date: 12-07-2013, 00:11 | Viewed: 0

"МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ ГЕОСИСТЕМ"

 

Ак.А.Али-заде, Х.А.Али-заде, И.С.Гулиев, Е.Н.Лятифова

Институт геологии НАНА

Date: 10-07-2013, 00:02 | Viewed: 0