Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
Dr. Cavad Heyətin əsərlərinin biblioqrafiyası

II. Türk dİlİ, ədəbİyyatı, tarİxİ və İctİmaİ məzmunlu əsərlərİ

 

A. Kitablar

1.  Azərbaycan ədəbiyyat tarixinə bir baxış - I. Tehran, 1980.

2.  Müqayisətül-lüğəteyn. Tehran, 1984 (farsca).

3.  Türk dili və ləhcələrinin tarixinə bir baxış. Tehran, 1987 (farsca).

4.  Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış. Tehran, 1987.

5.  Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Tehran, 1988.

6.  İki dilin müqayisəsi. Bakı, 1989 (farscadan tərcümə).

7.  Azərbaycan ədəbiyyat tarixinə bir baxış - II. Tehran, 1990.

8.  Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı, 1990.

9.  Azərbaycan ədəbiyyatına bir baxış. Bakı, 1993.

10.  Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış - II. Bakı, 1993.

B. Məqalələr[1]

11.  Vətən və İslam iranlılığının əsasları. Ettelaat, Tehran, mart, 1979 (farsca).

12.  Azəri türkcəsinin tarixinə bir baxış. Varlıq, 1979.

13.  İran İslam Respublikasında milliyyətin əsasları (Vətən və İslam). Varlıq, 1979, №5 (farsca).

14.  İslam mədəniyyətinin Qərb mədəniyyətinə təsiri. Varlıq, 1979, №10 (farsca).

15.  İslam, İnsan «Sartr» və Şəriəti. Ettelaat, Tehran, aprel, 1979 (farsca).

16.  Qərb mədəniyyətini gözübağlı qəbul etmək olmaz. Bamdad, Tehran, fevral, 1979.

17.  Əflatun əxlaqiyyatı və «nə etmək gərəkdir» anlayışı. Ettelaat, Tehran, may, 1979.

18.  Təbrizdə Azərbaycan şair və yazıçılar toplantısında. Varlıq, 1980, №6.

19.  Yeganə səfər. Prof. Rüstəm Əliyevin məqaləsinə müqəddimədir. Varlıq, 1980, №8.

20.  Həzrəti Əlinin öyüdləri (ərəbcədən tərcümə). Varlıq, 1980, №6.

21.  Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı (1-12). Varlıq, 1981.

22.  Azərbaycanın tanınmış böyük şairi Murtaza Quluxan Zəfər. Varlıq, 1981.

23.  Dədə Qorqud kitabı – ölməz söz xəzinəmizdən incilər. Varlıq, 1981, №4.

24.  XIV əsr Azərbaycanın böyük şairi Qazi Zərir haqqında bir neçə söz. Varlıq, 1981, №9.

25.  Nəsir Bakuidən bir müxəmməs. Varlıq, 1981, №11, 12.

26.  Könül dərdi – Həmiddən ön söz. Varlıq, 1981, №11, 12.

27.  İzah (Azərbaycan ədəbiyyat tarixinə bir baxış kitabına dair). Varlıq, 1982, №1.

28.  Türk dili və ləhcələrinin tarixi kitabından bir bölmə: Azərbaycan türkcəsinin adı və mövqeyi haqqında. Varlıq, 1982, №3-4 (farsca).

29.  Türk dili və ləhcələrinin tarixi. Varlıq, 1982, №9-10 (farsca).

30.  Türkmən dili və ədəbiyyatının tarixi haqqında bir neçə söz. Varlıq, 1982, №11-12 (farsca).

31.  İslamda və başqa məktəblərdə əxlaqın əsasları. Varlıq, 1982, №11-12 (farsca).

32.  Boğucu Pəhləvi dövründə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının geriləməsi və İslam İnqilabından sonra onun yenidən çiçəklənməsi (İndiana Universiteti – Birinci Türk Araşdırmaları Beynəlxalq Konfransındakı məruzə). 1982 (ingiliscə).

33.  Azərbaycan ədəbiyyat tarixinə bir baxış (1-38). Varlıq, 1983.

34.  Mömin və etiqadlı şair Mehmet Akif. Varlıq, 1983, №1-2 (farsca).

35.  Yunus Əmrə - Türkiyənin mütəsəvvif xalq şairi. Varlıq, 1983, №5-6 (farsca).

36.  Əski türk şeirində vəzn, şəkil və qafiyə. Varlıq, 1983, №7-8.

37.  Oğuzlar. Varlıq, 1983 (farsca).

38.  «Kutadqu Bilik» və ya Səadət Elmi. Varlıq, 1983, №9-10 (farsca).

39.  Mahmud Kaşğarinin «Divani-lüğatit-türk»ü. Varlıq, 1983, №11-12 (farsca).

40.  Həzrəti Məhəmmədin öyüdləri (ərəbcədən tərcümə). Varlıq, 1983.

41.  Nəsimidən rübailər. Varlıq, 1984, №9-10 (farsca).

42.  Məhəmməd Əmani. Varlıq, 1984, №11-12.

43.  Nəvai. Varlıq, 1985, №1-2.

44.  Ədəbiyyat bizim dövrümüzdə. Varlıq, 1985, №5-6 (farsca).

45.  XX əsrdə Güney Azərbaycan ədəbiyyatı. Varlıq, 1985, №9-12.

46.  XX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatı. Birinci Beynəlxalq Türkoloji Kongresi. İstanbul, iyul, 1985.

47.  Ağqoyunlular. Varlıq, 1986, №1-2.

48.  Əski Türk kitabələri. Varlıq, 1986, №3-5.

49.  İslam dövrü türk ədəbiyyatı (1-3). Varlıq, 1986.

50.  Türk dilinin qısa tarixi. Təbriz Universitetində qurulan Azərbaycan-Türk dilinin tədqiqi Seminarında oxunan məruzə. Təbriz, 1987 (farsca).

51.  Azərbaycan türkcəsinin tarixi. Varlıq, 1987, №2.

52.  Füzulinin dili (1-2). Varlıq, 1987, №3-4.

53.  Füzulinin ədəbi şəxsiyyəti. Varlıq, 1987, №5.

54.  Təbriz Universitetində Azərbaycan-Türk dilinin tarixi haqqında Dr.Cavad Heyətin çıxışı. Ettelaat, 1987, iyun (farsca).

55.  Füzulinin ədəbi təsiri və təəssürü. Varlıq, 1988, №1.

56.  Ustad Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar. Varlıq, 1988, №3.

57.  Xələc türkcəsi. Varlıq, 1988, №4 (farsca).

58.  Xorasan türkcəsi. Varlıq, 1988, №5 (farsca).

59.  Ləhcə və dil. Şərqi Azərbaycan Ostanının coğrafiyası, 1988 (farsca).

60.  Şəhriyar. Türk dili, Türkiyə, 1988, №442.

61.  «Oğuznamə», Məcməül-əmsali-Məhəmməd Əli. Türk kültürü, Türkiyə, 1988, №307.

62.  «Oğuznamə», ya Oğuz atalar sözü və məsəlləri. Varlıq, 1989, №1.

63.  Təbriz ləhcəsi haqqında (Dr. M.Məmmədovla birlikdə). Varlıq, 1989, №1.

64.  Cahanşah Qaraqoyunlu və şeirləri. Varlıq, 1989, №2.

65.  Məhəbbətname-i Xarəzmi. Varlıq, 1989, №2.

66.  Bakı səfəri. Varlıq, 1989, №3.

67.  Şimali Azərbaycanda baş veren qanlı hadisələr və qırğınlar. Varlıq, 1989, №4.

68.  Füzulinin söz dağarcığı (VI Beynəlmiləl Türkoloji Konqresində oxunan məruzə). Türk Kültürü Araştırmaları, Türkiyə, 1989, №2.

69.  Quzey Azərbaycanda baş veren qanlı hadisələr və qırğınlar. Xəzər, Bakı, avqust, 1990.

70.  Bakı səfəri. Türk yurdu, Türkiyə, aprel, 1990.

71.  İranlılıq və etnik dillər. Keyhan-e həvai, Tehran, avqust, 1990 (farsca).

72.  İslam mədəniyyətinin Qərb mədəniyyətinin inkişafına təsiri. Varlıq, 1990, №1.

73.  İranlılıq və etnik dillər. Varlıq, 1990, №2.

74.  Bakıdan gələn əziz qonaqlar. Varlıq, 1990, №1.

75.  Sovet Azərbaycanında əlifba məsələsi. Varlıq, 1990, №2.

76.  Ankarada Türk dili qurultayı. Varlıq, 1990, №3.

77.  Alim qardaşım polkovnik Dr.Murtəza Heyətin yasında. Varlıq, 1990, №3 (farsca).

78.  Məmməd Əmin Rəsulzadə. Varlıq, 1990, №4.

79.  Müasir şeirin Hafizi. Karvan, Bakı, sentyabr, 1990.

80.  İslam mədəniyyətinin Qərb mədəniyyətinə təsiri. Mədəniyyət, Bakı, mart, 1990.

81.  Məmməd Əmin Rəsulzadə (1-2). Dalğa, Bakı, may, 1990.

82.  Azərbaycan – mədəni və etnik bağlılıq. İran taymz, №43, 28 dekabr, 1990.

83.  Sovet Azərbaycanında əlifba məsələsi. Keyhan-e həvai, Tehran, 1990, №191 (farsca).

84.  Pantürkizm – etibarsız ideologiya. Foruğ-e azadi, Təbriz, 1991 (farsca).

85.  «Xəmsə»də türkcə sözlər (1-2). Ədəbiyyat, Bakı, iyul-avqust, 1991.

86.  Türklərdə əlifba məsələsi. Ədəbiyyat, Bakı, mart, 1991.

87.  Tehrandan məktub («Dalğa»nın ilk nömrəsinə). Dalğa, Bakı, fevral, 1991.

88.  Həkim Nizaminin əsərlərində türkcə sözlər, məfhumlar və atalar sözləri. Varlıq, 1991, №1 (farsca).

89.  «Quran» və İslam. Varlıq, 1991, №1-3.

90.  Fəzilət günəşinin batışı. Dr. Qulamhüseyn Sadiqinin vəfatı. Varlıq, 1991, №1 (farsca).

91.  Yunus Əmrə - mütəsəvvif Türk şairi. Varlıq, 1991, №2 (farsca).

92.  Yeni tapıntı: Baltazar-Sparenfeld məcmuəsi. Varlıq, 1991, №2.

93.  Azərbaycanın Baş nazirinə «Varlığ»ın teleqramı. Varlıq, 1991, №3 (farsca).

94.  Türk dilinin tarixi. Varlıq, 1991, №4 (farsca).

95.  «Kutadqu Bilik»də Quran və hədisin təsiri (Yazan: Mehmet Koca; Çevirən: Dr.Cavad Heyət). Varlıq, 1991, №4.

96.  Məmməd Əmin Rəsulzadə. Milli kültür, Türkiyə, 1991, №87.

97.  Gəncəli Nizaminin «Xəmsə»sində türkcə sözlər, məfhumlar və atalar sözləri. Milli kültür, Türkiyə, 1991, №90.

98.  Həkim Nizaminin əsərlərində türkcə sözlər, məfhumlar və atalar sözləri. Foruğ-e azadi, 1991 (farsca).

99.  «Qura»n və İslam (1-3). Ədəbiyyat, Bakı, sentyabr, 1991, yanvar, 1992, iyul, 1992.

 1. «Varlıq» on dörd yaşında. Varlıq, 1992, №1.
 2. Qarabağ faciəsi. Varlıq, 1992, №1.
 3. Almaz İldırım və şeirlər məcmuəsi. Varlıq, 1992, №2.
 4. Çağdaş ədəbi azəri dili kitabı. Varlıq, 1992, №2 (farsca).
 5. Fəxri doktorluq. Varlıq, 1992, №2.
 6. Günün sözü. Varlıq, 1992, №3 (farsca).
 7. Nizami Gəncəvinin 850 illiyi. Varlıq, 1992, №3.
 8. Tehranda və Təbrizdə Ustad Şəhriyarı ağırlama qurultayı. Varlıq, 1992, №3.
 9. Ankarada Beynəlmiləl Türk dili qurultayı. Varlıq, 1992, №3.
 10. Azərbaycanın türkləşməsi və azəri türkcəsinin təşəkkülü. Varlıq, 1992, №4.
 11. Füzulinin ədəbi şəxsiyyəti. Dirilik, Amerika, 1992, №1.
 12. Əski Türk ədəbiyyatı. Azərbaycan ədəbiyyat tarixi, Bakı, 1992.
 13. Açıqlama («Mahmud Qəznəvinin siyasi həyatı və şəxsiyyəti haqqında» adlı məqaləyə izahat). Ədəbiyyat fakültəsi nəşriyyəsi, Təbriz, 1992, №1-2 (farsca).
 14. Ön söz («Almaz İldırımın seçilmiş şeirləri» kitabına). Tehran, 1992.
 15. Gəncəli Nizaminin «Xəmsə»sində türkcə sözlər, məfhumlar və atalar sözləri. Milli kültür, Türkiyə, 1992.
 16. Ön söz («Qanlı İllər» kitabına). Tehran, 1992, №1.
 17. Azərbaycanın adı və sərhədləri. Omid-e Zəncan, Zəncan, 1993, №22 (farsca).
 18. Həqiqət və vətəndaşlıq nəğməkarı Məmməd Araz. Kardeş edebiyatlar, Türkiyə, noyabr, 1993.
 19. Sunqur türkcəsi. Varlıq, 1993, №1.
 20. Şəhriyar konqresi Bakıda. Varlıq, 1993, №1.
 21. Əbülqasım Nəbati. Varlıq, 1993, №2.
 22. Məmməd Arazın 60 illiyi. Varlıq, 1993, №2.
 23. Azərbaycanın adı və sərhədləri. Varlıq, 1993, №3.
 24. Xələc türkləri. Central Asiatic Journal, Almaniya, 1993, №1-2.
 25. Dədə Qorqud dastanları nə vaxt və harada yarandı? Varlıq, 1993, №4.
 26. «Qəraniq» nağılı və onun tarixi əhəmiyyəti (Yazan: Dr.S. Şimşek; Tərcümə edən: Dr. Cavad Heyət və İ.Hadi). Varlıq, 1994, №1 (farsca).
 27. Dr.Cavad Heyətdən prezident Süleyman Dəmirələ məktub. Varlıq, 1994, №1.
 28. Prof. Rüstəm Əliyevin yasında. Varlıq, 1994, №1.
 29. «Qeyrət» qəzeti və borçalılı qardaşlara təbrik. Varlıq, 1994, №1.
 30. Ankarada «İran Kültür-Sanat-Haber Belleteni». Varlıq, 1994, №1.
 31. Füzulinin dili və söz xəzinəsi barədə. Varlıq, 1994, №2.
 32. Füzulinin ədəbi şəxsiyyəti. Varlıq, 1994, №3.
 33. Azərbaycanın adı və sərhədləri. Avrasiya etüdləri, Türkiyə, 1994.
 34. Azərbaycanın adı və sərhədləri. Eurasian Studies, Türkiyə, 1994 (ingiliscə).
 35. Təbrik edirik (Borçalıda «Qeyrət» qəzetinin nəşri münasibətilə). Qeyrət, Borçalı, aprel-may, 1994.
 36. Şəhriyar çağımızın Hafizidir. Kültür-sanat, Türkiyə, mart, 1994.
 37. Azərbaycanın adı, hüdudları. Ədəbiyyat, Bakı, fevral, 1994.
 38. Ya Rəbb, bu qaranlıq gecənin yoxmu sabahı? Nur istiyoruz, sən bizə yanğın veriyorsun (Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirələ məktub). Azerbaycan Türk Kültürü, Türkiyə, avqust, 1994.
 39. Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəldən Dr. Cavad Heyətin yardım istəməsi. Omid-e Zəncan, iyul, 1994.
 40. Göz yaşları ilə yazılan məktub. İslam, Bakı, yanvar, 1994.
 41. Xorasan türkcəsi. Türk dünyası, Türkiyə, 1994, №5.
 42. Azərbaycanın adı və sərhədləri. Çağdaş Azerbaycan, Türkiyə, 1994, №4-6.
 43. Azəri ədəbiyyatı. İslam Ensiklopediyası, Türkiyə, 1994.
 44. Azərbaycan türkcəsi ədəbi dili. Ərk, Təbriz, 1994, №193-194 (farsca).
 45. Xorasan türkcəsi. Türkologiya, Bakı, 1994, №1.
 46. Həqiqət və vətəndaşlıq nəğməkarı, «Məmməd Araz – 60: millilik və bəşərilik» kitabı. Bakı, 1994.
 47. Füzulinin ədəbi şəxsiyyəti, «Füzulini anma» mərasiminin seçilmiş məqalələri. Kərəc, 1994.
 48. Çağdaş Azərbaycan. Varlıq, 1994, №3.
 49. Ustad Həmid Nitqidən təclil (ağırlama). Varlıq, 1994, №3.
 50. Yanlış bir iddia. Varlıq, 1994, №3.
 51. Azərbaycanın adı və sərhədləri. Reform, Amerika, mart, 1994.
 52. İranda Novruz. Türkiyədə Birinci Beynəlxalq Novruz Simpoziumu, 1995.
 53. Yeni tapıntı: Dilimizin XVII əsrə aid əlyazması. Günay, Bakı, 1995, №41.
 54. Novruz bayramı İranda. Varlıq, 1995, №95-4.
 55. Füzulinin ədəbi təsiri və təəssürü (Füzuliyə təsir edən şairlər). Varlıq, 1995, №96-1.
 56. «Aşina» dərgisi, ortaq mədəniyyət mirasının axtarışında. Varlıq, 1995, №96-1.
 57. Fars (İranda əyalət və qədimdən burada yaşayan bir qövm). İslam Ensiklopediyası, cild 12, İstanbul, 1995.
 58. Yunus Əmrəyə ümumi bir baxış. Varlıq, 1995, №98-3.
 59. 70 illik yubiley mərasimində Dr. Cavad Heyətin təşəkkür nitqi. Varlıq, 1995, №98-3.
 60. Müqəddimə yerinə. Hər rəngdən, Təbriz, 1996.
 61. Yeni dilçilik və dilimizə tətbiqi məsələsi. Varlıq, 1996, №100-1.
 62. Əsrimizin Şeyx Şamili Cövhər Dudayev. Varlıq, 1996, №100-1.
 63. Yeni dilçilik - 2. Varlıq, 1996, №101-2.
 64. Yeni dilçilik - 3. Varlıq, 1996, №102-3.
 65. Naxçıvanda Hüseyn Cavid məqbərəsinin açılış mərasimi. Varlıq, 1996, №102-3.
 66. Yeni dilçilik - 4. Varlıq, 1997, №103-4.
 67. Türklərin tarixində rənglərin yeri. Varlıq, 19976, №105-2.
 68. Böyük bir itki (Mənzuri Xamneyinin vəfatı münasibəti ilə). Varlıq, 1997, №106-3.
 69. Bakıda Beynəlxalq Dədə Qorqud Simpoziumu. Varlıq, 1997, №106-3.
 70. Yeni dilçilik - 5. Varlıq, 1997, №107-4.
 71. Fars dilini qoruyaq, lakin İranın türk və ərəblərinin dilini əzməyək. Varlıq, 1998, №107-4 (farsca).
 72. «Varlıq» 20 yaşında. Varlıq, 1998, №108-1.
 73. Azərbaycan yazıçı və şairlərinin prezident Xatəmiyə məktubu. Varlıq, 1998, №108-1.
 74. Saib Təbrizinin osmanlı şairlərinə təsiri. Varlıq, 1998, №108-1(farsca).
 75. Molla Nəsrəddin İranda. Varlıq, 1998, №109-2.
 76. «Azəri və ya Azərbaycanın qədim dili». Varlıq, 1998, №109-2 (farsca).
 77. Prof.Qulamhüseyn Bigdelinin ölümü münasibəti ilə. Varlıq, 1998, №109-2.
 78. Prof.Qulamhüseyn Bigdelinin ölümü münasibəti ilə Dr. Cavad Heyətin müraciəti. Varlıq, 1998, №109-2 (farsca).
 79. Dədə Qorqud dastanlarının dilində Türkiyə türkcəsi özəllikləri. Varlıq, 1998, №110-3.
 80. Kaşğarlı Mahmuda görə XI əsrdə Türk dünyası – I. Varlıq, 1999, №112-1.
 81. Ön söz. Türk Dili Ders Ocağı, Tehran, 1999.
 82. Prof. Həmid Nitqinin matəmində. Varlıq, 1999, №113-2.
 83. Prof. Həmid Nitqinin matəmində. Varlıq, 1999, №113-2 (farsca).
 84. Kaşğarlı Mahmuda görə XI əsrdə Türk dünyası – II. Varlıq, 1999, №114-3.
 85. Yeni dilçilik – 6. Uşağın dil öyrənməsi. Varlıq, 1999, №114-3.
 86. Kaşğarlı Mahmuda görə XI əsrdə Türk dünyası. Varlıq, 112-123, Tehran, 1999.
 87. Prof. Həmid Nitqinin matəmində. Varlıq, 113-2, Tehran, 1999.
 88. Dillərin yeni təsnifi. Varlıq, 2000, №115-4.
 89. Bu gələn Novruzu iki dəfə qeyd edib, bayram tutmalıyıq. Nəvid-e Azərbaycan, Urmiyə, 2000, №77-78.
 90. Türk dillərinin yeni təsnifi. Varlıq, 115-4, Tehran, 2000.
 91. Həzrəti Əli Əhli-sünnət qaynaqlarında. Varlıq, 116-1, Tehran, 2000.
 92. Nəsrimiz hara gedir. Varlıq, 117-2, Tehran, 2000.
 93. Prof. Həmid Mehmetzadənin matəmində. Varlıq, 117-2, Tehran, 2000.
 94. Prof. Bernardın ölümü münasibəti ilə. Varlıq, 119-4, Tehran, 2001 (farsca).
 95. Arya faşizmi və panfarsizmin dönüşü. Varlıq, 119-4, Tehran, 2001 (farsca).
 96. Yeni türkcənin etimoloji lüğəti haqqında bir neçə söz. Varlıq, 119-4, Tehran, 2001 (farsca).
 97. Uşağın dil açması. Varlıq, 120-1, Tehran, 2001.
 98. Dr.Tureç Ətabəkinin «Azərbaycan» kitabının tənqidi və təkmili. Varlıq, 120-1, Tehran, 2001 (farsca).
 99. İslamın terrora münasibəti. Varlıq, 121-2, Tehran, 2001.
 100. «Azəri Aydını və milli və qövmi kimlik» kitabının tənqidi. Varlıq, 121-2, 122-3, Tehran, 2001 (farsca).
 101. Orfoqrafiya konusunda. Varlıq, 122-3, Tehran, 2001.
 102. Mayntz Universitetində Türkologiya Seminarı. Varlıq, 122-3, Tehran, 2001.
 103. Vilayət Quliyevin «Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər» kitabı haqqında. Varlıq, 123-4, Tehran, 2001.
 104. Səhənd ilə tanışlığım. Varlıq, 124-1, Tehran, 2002.
 105. Talat Tekin və Mehmet Ölmezin «Türk dilləri» kitabının izahlı xülasəsi. Varlıq, Tehran, 2002.
 106. Böyük insan, görkəmli alim və ədəbiyyatşünas prof.Yaşar Qarayevin vaxtsız ölümü münasibəti ilə. Varlıq, 126-3, Tehran, 2002.
 107. Yeni türk dilləri dövrü (3). Varlıq, 127-2, Tehran, 2002.
 108. Professor Yəhya Ədlin ölümü münasibəti ilə. Varlıq, Tehran, qış, 2002.
 109. Azərbaycan türkcəsinin təşəkkülü və etnik məsələsi. Çağdaş türklük araşdırmaları konfransları. Ankara Universiteti. Ankara, 13 kasım, 2003.
 110. Dr. Əhməd Füruğun yasında. Varlıq, yaz, 2003.
 111. Azərbaycan türkcəsinin təşəkkülü. Varlıq, yaz, 2003 (ingiliscə).
 112. Dədə Qorqud haqqında düşüncələrim. Varlıq, yay, 2003.
 113. Uluslararası Şahtəxti simpozyumu. Varlıq, payız, 2003.
 114. Şah İsmayılın Azərbaycan dil və ədəbiyyatına təsiri. Varlıq, payız, 2003.
 115. Yeni türk dilləri dövrü. Varlıq, payız, 2003.
 116. Vətən və İslam. İran İslam Respublikasında milliyyət əsasları. Varlıq, yaz, 2003 (farsca).
 117. Əziz Möhsininin ağırlama mərasimi. Varlıq, qış, 2003.
 118. Prof. Sadiq Tural və onun həyat və yaradıcılığı. Varlıq, yaz, 2004.
 119. Batı Azərbaycanda xristian bir dövlət qurulması planları. Varlıq, yaz, 2004.
 120. Birinci Uluslararası Türkoloji Konqresi. Varlıq, yay, 2004.
 121. Ana dili və əhəmiyyəti. Varlıq, yay, 2004.
 122. İranda türk kültürünün durumu. Varlıq, yay, 2004.
 123. Dövri-aləm səyahəti. Varlıq, payız-qış, 2004.
 124. XX əsrdə İran Azərbaycanında türk dilinin inkişafı. Varlıq, yaz, 2005.
 125. Kaşğarlı Mahmud. XI əsrdə Türk dünyası. Varlıq, yaz, 2005.
 126. İranda nasionalizm və arxaizm kültü. Bakı-Təbriz, Bakı, mart, 2005.
 127. İran məşrutə inqilabında ruhanilərin rolu. Varlıq, yay, 2005.
 128. Dr.Fərzanənin ölümü münasibəti ilə. Varlıq, payız-qış, 2005.
 129. Hüsyn Cavid 123 yaşında. Varlıq, payız-qış, 2005.
 130. 20 yanvar – Azərbaycan tarixinin qanlı səhifəsi. Varlıq, qış, 2005.
 131. Türk dili və ədəbiyyatının inkişafı. Yarpaq, №4, mart, 2005.
 132. XI əsrdə türk dünyası. Varlıq, yay, 2006 (farsca).
 133. Bizim dövrümüzdə ədəbiyyat. Varlıq, payız, 2006 (farsca).
 134. Ustad Şəhriyarla tanışlıq. Varlıq, payız, 2006 (farsca).
 135. Oğuz türkcəsi, ya Qərbi türkcə. Varlıq, payız, 2006 (farsca).
 136. Azərbaycan türkcəsinin adı və mövqeyi haqqında. Varlıq, yaz, 2007 (farsca).
  1. İran türklərinin dil və ədəbiyyatının qısa tarixi. Varlıq, payız-qış, 2007 (farsca).
  2. Haşa (inkar) divarı arxasında. Varlıq, payız-qış, 2007 (farsca).
  3. Əziz və möhtərəm dostum Anar Rza haqqında. Varlıq, yaz, 2008.
  4. Dr.S.Sərdarniyanın yasında. Varlıq, yaz, 2008.
  5. Türklərin tarix və ədəbiyyatına bir baxış. Ədəbiyyat, Bakı, 14 avqust, 2009.
  6. Azərbaycan elm və ədəb simasında iki parlaq ulduz. Ədəbiyyat, Bakı, 14 avqust, 2009.
 1. Vahid imlaya doğru. Varlıq, payız, 2006.

 

C. Söhbət və dəyərləndirmələr

1. «Fars dili – İranlı qövmiyyətinin böyük əlaməti» məqaləsi haqqında bir neçə söz. Varlıq, 1982, №5, 6 (farsca).

2. «İran və türklər Sasanilər dövründə» kitabı haqqında bir neçə söz. Varlıq, 1986, №6, 7, 8.

3. Yenə də məzlum İran. Nəşr-e daneş, Tehran, 1993, №6.

4. «Türk ədəbiyyatı, Azərbaycan bölücülərinin nidası» məqaləsinə cavab (farsca).

5. «Azərbaycan haradır?» məqaləsinə cavab. Varlıq, 1990, №3.

6. «Azərbaycan haradır?» məqaləsinə cavab. Keyhan-e həvai, Tehran, yanvar, 1991.

7. «Azərbaycan haradır?» məqaləsinə cavab. Dirilik, Amerika, 1992, №1.

8. Azərbaycanın adı haqqında tədqiq – «Dəmir mismar daşa keçməz» və «Azərbaycan» məqalələrinə cavab. Kəhkəşan, Tehran, 1992, №18.

9. «Boz qurdun dişi» nifaqın iti qayçısı – «Boz qurdun əfsanəsi» məqaləsinə cavab. Keyhan-e həvai, Tehran, mart, 1992 (farsca).

10.  «Parlamentin dilçilik haqqındakı qərarı» məqaləsinə cavab. Bəhar-e Azərbaycan, Tehran, yanvar, 1992.

11.  «Gün» sözü. Varlıq, 1992, №3 (farsca).

12.  Gerçəyi söyləmək və ya xəyala dalmaq – «Mühəndis Bazərqan və simaların o biri üzü» məqaləsinə cavab. Keyhan-e həvai, sentyabr, 1993.

13.  Gerçəyi söyləmək və ya xəyala dalmaq – «Mühəndis Bazərqan və simaların o biri üzü» məqaləsinə cavab. Varlıq, 1993, №2 (farsca).

14.  İnkar divarının arxasında, ya hamının gözü önündə – «Həqiqətin parlaq siması tarixi hadisələrin ötəsində» məqaləsinə cavab. Keyhan-e həvai, Tehran, 1993 (farsca).

15.  Əziz Möhsininin «Dədə Qorqud» kitabı barədə. Varlıq, yaz, 2003.

16.  Aran Azərbaycanın bir vilayətidir. M.Əbhəriyanın məqaləsinə cavab. Varlıq, yaz, 2006 (farsca).

17.  Cənab Papın sözlərinə qısa cavab. Varlıq, yay, 2006 (farsca).

18.  Əhməd Kəsrəvinin ərəb dilində məqaləsi haqqında qeydlər. Varlıq, payız, 2006 (farsca).

 

 

D. Müsahibə və reportajlar

1. İranın yarısı türkcə danışır. Bayrak, Türkiyə, 1988.

2. Hər şey mədəniyyətdən başlayır. Ədəbiyyat və incəsənət, Bakı, sentyabr, 1989.

3. Ankarada Birinci Türk dili konqresinin raporu – Dr. Cavad Heyətlə müsahibə. Keyhan, Tehran, oktyabr, 1990 (farsca).

4. Əməkdaşlıq orbitində: Cərrahların səmərəli əlaqələri. Bakı, fevral, 1990.

5. İranlı türkoloq: hökumət bizə yardımçı olur. Tercüman, Türkiyə, 1990.

6. Əlifba haqqında Amerika radiosu ilə müsahibə. Əbrar, Tehran, yanvar, 1991.

7. Danışır simpozium iştirakçıları. Ədəbiyyat, Bakı, aprel, 1991.

8. Sözdən işə keçməyimiz məni çox sevindirdi. Dalğa, Bakı, aprel, 1991.

9. Ağlımızı hislərimizə hakim qılaq. Mədəniyyət, Bakı, iyun, 1991

10.  Erməni təxribatı hər yerdə mövcuddur. Azərbaycan müəllimi, iyul, 1992.

11.  Xalqımızın istiqbalı parlaqdır. Doğru yol, Bakı, iyun, 1991.

12.  Redaksiyamızın qonağı: Kərbəlaya gedən cığır. Ədəbiyyat, Bakı, aprel, 1994.

13.  Şəhriyar çağımızın Hafizidir. Kültür ve senet, Türkiyə, mart, 1994.

14.  Şəhriyar bir çıraq idi. Şəhriyar, Bakı, oktyabr, 1994.

15.  Şimallıların ifrat təəssübkeşliyi cənubluların başını ağrıdır. 7 gün, Bakı, dekabr, 1994.

16.  Cavad Heyətlə müsahibə. Varlıq, 1995, №98-3.

17.  Cavad Heyət. Yunus, Trabzon, 1997, №17.

18.  Cavad Heyətlə özəl müsahibə. Mobin, Tehran, 1999, №2.

19.  Cavad Heyət Bakıdadır. Günaydın, Bakı, 6-7 aprel, 2000.

20.  «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı xalqımızın şah əsəridir. Xalq, Bakı, 2 aprel, 2000.

21.  Doktor Cavad Heyətlə görüşlərim və təəssüratım. Varlıq, yaz, 2000, №116-1.

22.  İstəyin son həddi eşqdir. İmpuls, Bakı, 17 avqust, 2001.

23.  Bakının şöhrətli qonağı. Respublika, Bakı, 4 aprel, 2003.

24.  Varlığımızı yaşadan «Varlıq». Nəvid-e Azərbaycan, №345, 18 may, 2004.

25.  Dünyada gedən proseslərlə ayaqlaşmalıyıq. Xalq cəbhəsi, Bakı, 29 iyun, 2005.

26.  XX-XXI əsrlərin alim və mütəfəkkiri, canlı ensiklopediya kimi tanınmış doktor Cavad Heyət. Şərq fəlsəfəsi problemləri, №1-2, 2005-2006.

27.  İki elin ağsaqqalı. Birlik, Bakı, 5 avqust, 2006.

28.  82 ildə ürəyim heç vaxt ağrımayıb. Müsavat, Bakı, 9 sentyabr, 2007.

29.  Şərq və Qərb – ziddiyyətli məfhumlar. Nedelya, Bakı, 7 dekabr, 2007 (rus dilində).

30.  Xalqa xidmət: istər bıçaqla, istər qələmlə. Sepid, 27 yanvar-3 fevral, 2007 (farsca).

31.  Görkəmli cərrah və türkoloq Dr. Cavad Heyətlə müsahibə. Sina, 27 iyul, 2008 (farsca).

32.  Ədəbiyyat haqqında («Səhər» proqramına müsahibə). Varlıq, payız, 2008.

33.  Ədəbiyyat ruhun inkişafına kömək edir. Ədəbiyyat, Bakı, 22 may, 2009.[1] Bu hissədə adı çəkilən, hansı dildə yazıldığı qeyd olunmayan məqalələrdən Azərbaycanda çap olunanlar Azərbaycan dilində,  Türkiyədə çap olunanlar isə türk dilindədir.

Author : Admin | Date: 5-09-2014, 14:34 | Views: 0