Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
گزینش اولویتها در پژوهش تاریخ فرهنگ معنوی

گزینش اولویتها در پژوهش تاریخ فرهنگ معنوی


با توجه به کیفیت مخاطبان انجمن ومحدودیتهای زمانی، کوشش می کنم برخی رئوس مطالب مرتبط با مبحث موقعیت و اگاهی دهنده را که از زمان قابل ملاحظه ای پیش در مطبوعات و اینترنت مطرح شده است، بطور مختصر و فشرده برای بحث و مذاکره تقدیم نمایم.

اولویت اساسی در بررسی تاریخ تمدن در مرحله کنونی توسعه جهانی فرهنگ اجتماعی، با توجه به ویژگی های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بحرانها و مقابله ها، باید ناظر بر پرتوافکنی به تاریخ گذشته و حال فرهنگ معنوی مناطق اجتماعی مختلف، وجود انساندوستی و تعامل بمثابه بقاء بشریت و انسان در آن باشد.

بازنگری رویکردهای مفهومی برای تحقق این اهداف والا، پژوهش فرهنگ معنوی، از جمله، تاریخ فلسفه بمثابه وحدت ضروری انواع پدیده ها، ضرورت دارد. زمان همگرائی برای تنظیم و تدوین تاریخ فرهنگ جهانی، و، از جمله، تاریخ فلسفه جهانی، که بشریت را به درک عدالت رایج قرن سیزدهم در فرانسه، تکفیر تز اول آوروئیسم: « همه انسانها از یک شعور برخوردارند»، نزدیک می سازد.

بحث مان را با اشاره به برخی مسائل و اولویتهای ضروری برای تحقق اهداف فوق الذکر ادامه می دهیم.

پیش از هر چیز، چنانکه بنظر می رسد، بررسی کیفی رویکرد شناخته شده میانه رو غرب و دارای استعداد توسعه در فرهنگ معاصر، باضافه علوم تاریخی- فلسفی ضرورت دارد. این ویژگی در اشکال پرتوافکنی غیرعلمی و غیرقابل قبول بلحاظ اخلاقی بر تاریخ فلسفه خلقهای شرق، منجمله، در عرصه پژوهش تاریخ فلسفه خلقهای منطقه اسلامی تحت عنوان کلی «تاریخ فلسفه» نمود پیدا می کند. ما با این پدیده مواجهیم و در نظام کنونی آموزش فلسفه، که به یک معنا اذهان اجتماعی را به کج راه می کشاند، اغلب موجب تحریک رویکردهای غیرمتعارف نسبت به نمایندگان شرق، و، از جمله، منطقه فرهنگ اسلامی می گردد و باعث تقابل و تقویت پدیده های ناهنجار چندفرهنگی در ایالات متحده آمریکا و یکسری از کشورهای اروپایی می گردد.

در پرتو گفته های فوق، شاید، مبرمیت دارد:

۱ــ تجدید نظر در مفهوم مطالعه تاریخ فرهنگ معنوی، و، از جمله، تاریخ فلسفه، نه به بعنوان پروسه های منطقه ای، بلکه، بمثابه توسعه همه جانبه فرهنگ جامعه جهانی، باتکاء تجارب فرهنگ مناطق مختلف، که در هنگام شناخت ویژگی های آنها بر روی قانونمندی عام آنها تکیه می شود.

۲ــ جستجو و انتخاب مفاهیم فلسفی بمثابه متدولوژی بین المللی مطالعات، و همچنین تدقیق، با تکیه بر فرهنگ فلسفی مناطق مختلف و بیانگر مفاهیم بنیانی سیستم طبقه بندی تاریخی- فلسفی علوم و مطالعات فرهنگی، اولویت اصلی برای علوم انسانی معاصر، بویژه، در منطقه پساشوروی شمرده می شود.

۳ــ هنگام ارزیابی علمی پدیده های اساسا مشابه در فرهنگ مناطق مختلف لزوما باید معیارهای ارزشی را در نظر گرفت و از مسائل بحث برانگیز و ناسازگار با آرمانهای سیاسی و اخلاقی ناظر بر دمکراتیزه کردن کشور و نگاه مدرن به مردم و فرهنگ شرق و غرب احتراز کرد.

تدقیق مفاهیم «قوم»، «فرهنگ قومی» و غیره را، که در زمان معاصر نه تنها بعنوان یک منبع به مباحث علمی و ایدئولوژیکی، حتی به مناقشات خونین قومی- سیاسی خدمتمی کند، بهمراه بسیاری دیگر باید در کنار اولویت نظر گرفته شود.

یکی از نمونه های بارز موارد فوق الذکر همین آذربایجان است، که مجمع حاضر در آنجا برگزار می شود.

در ارتباط با  مسائل مطروحه، اینک سخنی چند در باره فعالیت محققان آذربایجان که از طرف آنها:

۱ــ متن اصلاحی نظریه فلسفی بمثابه متدولوژی تحقیقات بین المللی ارائه شده است.

۲ــ یک برنامه تصحیح شده تاریخ فلسفه برای نظام آموزشی مدرن، بازنگری در باره جایگاه تاریخ فلسفه در منطقه اسلامی پیشنهاد شده است.

۳ــ مجله بین المللی علمی- نظری «مسائل فلسفه شرق» (www.orientalphilosophy.orgانتشار می یابد.

۴ــ این مجله از سال ۱۹۹۶ منتشر می شود. از سال ۲۰۱۰ تا کنون، بیش از ۲ میلیون نفر از ۶۰ کشور جهان از آن دیدن کرده است.

۵ــ مجمع اینترنتی با این نشانی «www.forum.orientalphilosophy.org» بمنظور تهیه آثار آزاد راجع به تاریخ فلسفه خلقهای منطقه اسلامی تآسیس شده است.

۶ــ ما با آغوش باز از هر نوع همکاری در مورد مسائل مطروحه فوق استقبال می کنیم.

۷ــ ما مواضع محققان آذربایجان را بیان می کنیم.

 

کارمند علمی ارشد دانشکده فلسفه، جامعه شناسی و حقوق ملی فرهنگستان علوم جمهوری آذربایجان، فعال شایسته علوم جمهوری آذربایجان، سردبیر مجله بین المللی علمی- نظری «مسائل فلسفه شرق»


Author : Admin | Date: 17-12-2013, 09:49 | Views: 0