Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
İBN ARABÎ VE TAKİPÇİLERİNİN TANRI ANLAYIŞI

İBN ARABÎ VE TAKİPÇİLERİNİN TANRI ANLAYIŞI:
TENZİH VE TEŞBİH HÜKÜMLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ


Ekrem Demirli
(Türkiye)


Makalede Tanrının tüm klasik bilimlerin doğrudan ve dolaylı gayesini teşkil etmesini yanı sıra, her bilimin öncelikleri ve takip ettiği yöntemle kendine özgü bir tasavvuru ortaya çıkarmış olduğu belirtilmektedir.Müellif, “İbnü'l-Arabî ve takipçilerine göre Tanrı” tasavvurunun tetkikinin mümkün ve hatta gerekli olduğunu vurgulamaktadır.
İbnü'l-Arabî ve takipçileri, İslâm filozoflarının metafizik anlayışlarını takip etmekle birlikte, bu anlayışta bazı tadiller yapmış; Tanrı’nın varlığını metafiziğin konusu, ilahî isimleri onun ilkeleri, Tanrı-âlem irtibatını ise meselesi saymıştı. Bu yaklaşım, önceki sûfîlerin daha basit kavram ve sözlerle dile getirdikleri anlayışla irtibatsız olmamakla birlikte, yeni bir yaklaşımdır. Zira İbnü'l-Arabî ve takipçileriyle birlikte daha önce ahlakî çerçevede ele alınan konular, genel bir varlık sorununa dönüştürülerek geniş çerçevede yorumlanmıştır.
Makalede İbnü'l-Arabî ve takipçilerinin Tanrı anlayışı, geleneksel tasavvufun ahlak ve amel merkezli Tanrı anlayışından hareketle, zikredilen felsefî ve kelamî mirası yorumlayan bir terkiptir. Bu terkip en mükemmel hâliyle “Varlık olmak bakımından varlık Hak’tır” önermesinde dile gelmiştir.

Author : Admin | Date: 22-06-2012, 16:50 | Views: 0