Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL
Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monaqrafik lüğəti haqqında

 

 

 

Əfrasiyab Bədəlbəylinin izahlı monaqrafik lüğəti haqqında

 


Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət sahəsində dövlət siyasəti sovet dovründən fərqli olaraq muğamatın təbliği və eyni zamanda obyektiv elmi-nəzəritətbiqiücün geniş imkanlar yaratmasını nəzərə alaraqmənəvi irsimizdə,o cumlədən Azərbaycan xalqının sovet dövrü mənəvi irsində olan nailiyyət və tapıntıların yaşadılmasına xüsusi diqqət tələb edilir.

Bu tapıntı və yüksək nailiyyətlər sırasında XX əsr musiqişünaslığı və muğamatşünaslığın elmi cəhətdən yüksək, hər tərəfli təsvir və təfsirini vermiş bəstəkar, dirijor və musiqişünas Əfrasiyab Bədəlbəylinin irsi durur. Bu irs daxilində mütəfəkkir alimin musiqişünaslıq və muğamşünaslıq elmində xüsusi yeri ilə tanınan "İzahlı musiqi lüğəti” əsəridir (Bakı: "Elm”, 1969; 2007-ci ildə elektron variantı yaradılıb http://lugat.musigi-dunya.az/).Həmin əsər müasirAzərbaycan muğamşünaslığının bünövrəvi əsaslarının yaranmasında inkaredilməz dəyər və əhəmiyyətə malikdir. Deyilənləri nəzərə alaraq rubrikamızın ziyarətçilərinə və xüsusən muğamşünaslara həmin əsərlə tanış olmağı, onu dərindən mütaliyə etməyi və ehtiva etdiyizəngin elmi məlumatdan bəhrələnməyi tövsiyə edirik.Məlumat üçün sizə əsərin mündəricatını təqdim edirik:

Mündəricat

Müəllifdən. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Lüğətin quruluşu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Şərti ixtisarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Azərbaycan musiqi terminləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Musiqi terminləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Musiqi ədəbiyyatında işlənən xarici söz və terminlər . . . . . 128

Qeydlər, şərhlər və monoqrafik məlumat . . . . . . . . . . . . 155

 

 

Author : Admin | Date: 29-08-2015, 10:39 | Views: 1 492