Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Зумруд Кулизаде. Четко-нечеткое постижение логики бытия. Баку: 2017.

 

PDF DOWNLOAD (SCRIBD.RU)

PDF DOWNLOAD (ARCHIVE.ORG)


 Рецензенты: д - р филологических наук, проф. Л.М.Грановская, Н. аучный сотр. Ин.-та Философии НАНА Ф.Х. Гаджиевд - р философии по математике Л.Ф.Мустафаева,

 

Редактор: д - р философских наук, проф. К.Я.Аббасова

  

В настоящей книге, на основе предложенной автором новой редакции философской концепции всеединства, читателю представлены вопросы для размышлений и возможные темы исследований, ориентированные на постижение внутренних закономерностей, т.е. логики бытия в форме различных его проявлений.

Книга состоит из введения, 2-х разделов и заключения.

 

  

 

© З.Кулизаде

 


Date: Сегодня, 09:50 | Viewed: 5

д.ф.н. З.Кулизаде.

О соотношении множества и единства в истории культуры. Платон, неоплатонизм, Г.Кантор и Л.Заде.


(значимость постановки и дальнейшего исследования проблемы)


Известно, что научное познание (конкретные науки и философия) является и частью бытия и формой его самосознания.

Изучая историю бытия, его частные и общие закономерности, конкретные науки и философия, в силу единого объекта исследования своего (бытие в его множественности, целостности и единстве), тесно взаимосвязаны.

В качестве аргументации сказанного служит и тема предлагаемого выступления, посвященная постановке и интерпретации универсальности органической связи множества и единства бытия, представляющего извечное единство материального и идеального начал, т.е. всеединству бытия, как объективной реальности и его отражению в истории науки и философии.

Date: 18-10-2018, 12:09 | Viewed: 5

д.ф.н. З.Кулизаде.

Место учения Л. Заде о нечёткой логике в совершенствовании научного познания XX-XXвеков.

 


Как свидетельствует история культуры различных регионов и эпох, существование идеи множественности бытия так же, как и идеи единства и целостности этой множественности, естественны для человека, являющегося частью этого бытия и пытающегося познать его внутренний смысл – Истину, философию, логику, т.е. закономерности, либо принципы, законы его существования. Исторически о бъектом познания феномена «бытие» было осмысление различных форм его проявлений и, прежде всего, таких основных, с точки зрения homo sapiens форм его существования как количество, качество, пространство, время, их взаимосвязь и всеединство. Каждое из названных явлений бытия исторически становилось предметом конкретных наук, изучавших отдельные стороны (органические части) данного феномена, и философии, изучавшей целостность и единство этих разрозненных и, в то же время, сущностно взаимосвязанных и единых явлений.

Date: 18-10-2018, 12:08 | Viewed: 6

İSLAM FƏLSƏFƏ TARİXİ:

I cild

(Seyyid Hüseyn Nəsr və Oliver Limənin rəbərliyi altında)

I Hissə:

 

MÜNDƏRİCAT

Date: 30-04-2018, 10:25 | Viewed: 292

К концепции исследования «Истории азербайджанской философии XIX – XXI вв».

 

 

Предлагаю на предстоящем семинаре обсудить:

· Наряду с концепцией исследования истории философии XIX - XXI вв. и ряд концептуальных принципов исследования, использованных при изложении истории философии предшествующих веков. Участникам семинара, включая ответственных редакторов I и II тома азербайджанского перевода К.Буньятову и А.Гаджиеву высказать свои позиции по данным вопросам.

· Обоснование методологии исследования истории азербайджанской философии XIX - XXI вв.

· Представление в III и IV томах философии Северного и Южного Азербайджана в XIX - XXI вв. Научное, политическое и нравственное обоснование совместного изложения истории азербайджанской философии XIX - XXI вв. – эпоху политической разделённости Азербайджана.

· Представление во вводных главах III и IV томов азербайджанской духовной культуры в контексте духовной культуры исламского региона XIX - XXI вв.


 

Date: 9-02-2018, 16:56 | Viewed: 497

Təqdim edilmiş yazı müasir türkologiyanın tədqiqata ehtiyacı olan hüdudsuz problemləri sırasından, müəllifinin zənninə görə, bir sıra vacib məsələlərə düşünmə və müzakirə naminə diqqət yönəldir.

Date: 9-02-2018, 16:51 | Viewed: 412

"İdentiklik”, "milli identiklik” və "milli mədəniyyət”*.

Müasir dövrdə elmlərin yeni ixtira və fərziyyələri, elmi tədqiqatlara yanaşmada fəlsəfi metodologiyaların müxtəlifliyi və müasir məntiq elmi sahəsində olan "Fuzzy Logic” ("Qeyri-səlis məntiq”) adı ilə məşhur L.Zadənin məntiq nəzəriyyəsi elm və fəlsəfənin əsas anlayış və təsəvvürlərinin monitorinqini və səhihləşdirilməsini (korrektəsini) tələb edir.

Hazırda geniş mənada götürülmüş bir anlam kimi mədəniyyətşünaslığın əsas məfhum və təsəvvürlərinə yeni baxış tələb edildiyini nəzərə alaraq, mövzumuzla əlaqədar müraciət etdiyimiz anlayışların məzmunu haqqında danışmaq istəyirik.

Məlum olduğu kimi, milli mədəniyyət millətin özünüdərk və dünya millətləri içində özünü təsdiq etməsi, bir millət kimi ləyaqətini qoruyaraq yaşaması üçün əsas amillərdən biridir.


Date: 9-02-2018, 16:48 | Viewed: 854

Современная научная литература обогатилась рядом исследований по истории философии. Особое место среди них занимают истории по этнонациональной философии народов постсоциалистического региона, отражающие новое видение исследователями истории философии своего региона, в частности, те закономерности философского процесса, которые ранее, в силу определённых объективных и субъективных причин ускользали от внимания создателей истории этнонациональных философских культур.

Date: 11-12-2017, 16:43 | Viewed: 509

 

 

Mərdanov Misir Cumayıl oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü (2017), AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, Azərbaycanın sabiq Təhsil naziri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor. 

 

 

Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgərzadə ilə vida mərasimində çıxışı.

 

Hörmətli mərasim iştirakçıları! Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının möhtəşəm salonunda Dünyanın ən böyük alimlərindən biri, qeyri səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, həmyerlimiz Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgərzadə ilə vida mərasiminə toplaşmışıq. Burada məndən əvvəl qeyd olunanları təkrar etməmək məqsədi ilə, bu böyük alimin elmi yaradıcılığının müəyyən məqamlarını diqqətinizə çatdırmaq istərdim...............

Date: 2-11-2017, 17:31 | Viewed: 634

Dünya şöhrətli alim Lütfi Zadə - 90

 

 


Misir MƏRDANOV,

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri,

fizika-riyaziyyatelmləri doktoru,

əməkdarelm xadimi

Azərbaycan.- 2011.-8 fevral.- S. 4.

 


 

Dünya elm aləmində Lütfi Zadə soy adı ilə tanınan Lütfi Ələsgərzadə 1921-ci ildə Bakıda jurnalist-psixoloq ailəsində anadan olmuşdur. Lütfi Bakıdakı 16 saylı məktəbdə 4 il oxuyandan sonra 1931-ci ildə ailəsi İrana köçmüşdür. O, burada ingilis təmayüllü məktəbdə oxumuş, sonra Tehran Universitetinin mühəndis-elektrik fakültəsinə daxil olmuşdur. Lütfi 1942-ci ildə həmin universiteti bitirəndən iki il sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarına getmişdir.O, 1946-cı ildə Massaçuset Texnologiya İnstitutunu bitirib. 1949-cu ildə Nyu-Yorkdakı Kolumbiya Universitetində doktorluq elmi dərəcəsini almışdır. 1957-ci ildə Kaliforniya Elmi Mərkəzinin sədri olan Norbert Viner L.Zadəni Kaliforniyadakı Berkli Universitetinə işləməyə dəvət edir. 1959-cu ildə L.Zadə ailəsi ilə birlikdə Berkli şəhərinə köçür. 1959-cu ildən Kaliforniyadakı Berkli Universitetində çalışır. 1965-ci ildən başlayaraq dünyanın bütün aparıcı firmalarında onun nəzəriyyələri tətbiq olunur.


Date: 2-11-2017, 11:29 | Viewed: 479