Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

 Zemfira Hacıyeva: Təkrarlanan tarix, təkrarlanan şəxslər

 

 

 

 

 

 


İlk hussədə müəllifin İrəvan bölgəsinin tarixi ilə bağlı rus-sovet və erməni tarixçiləri ilə fərqli və oxşar cəhətlərinə nəzər yetirilir.
Kitabın ikinci hissəsində isə C. Burnutyanın sözügedən əsərinin mühüm əhəmiyyət kəsb edən fəsilləri müəyyən ixtisarla oxucuların diqqətinə çatdırılır. Bu fəsillərdə rus işğalı ərəfəsində bütün Azərbaycan ərazisi kimi, İrəvan xanlığını da əhatə etmiş siyasi proseslər şərh edilir, habelə bölgənin sosial – iqtisadi, demoqrafik vəziyyəti ilə bağlı geniş və əhatəli məlumat verilir.
 
 

Date: 12-02-2017, 13:00 | Viewed: 1 068

 

Şərq fəlsəfəsi problemləri jurnalı No20 (1), 2015

Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.20. (1) 2015

Журнал Проблема Восточная философия No:20. (1) 2015


 

journalorientalphilosophy@gmail.com

 

 

M Ü N D Ə R İ C A T (Table of Contents)

Zümrüd Quluzadə İbn əl– Ərəbinin fəlsəfi irsinin təfsiri haqqında ......................... 5

Leyla Məlikova M.R.Rizanın (1865 - 1935) maarifçi islahatçılığının

xüsusiyyətləri......................................................................................................16

 

Belokopıtova NınaUkrayna fəlsəfi diskursunda təriqətlər paradiqması................ 24

 

Qəmər Mürşdüdlü Əbu Reyhan Biruni komparativist dinşünaslığın

nümayəndəsi kimi....................................................................................... 32

 

Qəmər Mürşüdlü Cəmaləddin Əfqaninin masonluğu məsələsinə dair................ 36

 

Tərcümə İbn Ərəbinin«Lübbəl-lübb vəsirru-s sirr» əsəri.

İsmayıl Həqqi Bursəvinin təqdimatında....................................... 42

Xülasələr Ərəb, fars, türk, ingilis, alman, fransız dillərində..................... 62

 

Əlavə Əfrand Firudin oğlu Daşdəmirovun xatirəsinə............................... 91

 

Зумруд Кулизаде О интерпретации философского

наследия Ибн ал-Араби.....................................................5

 

Меликова Лейла Особенности просвещенческого реформаторства

Мухаммада Рашида Рида (1865-1935)................... 16

 

Белокопытова Нина Парадигматика тарикатов в украинском

философском дискурсе.....................................................24

 

Гамер Муршудлу Абу Рейхан Бируни – как представитель

компаративистского религиоведения....................31

 

Гамер Муршудлу К вопросу о масонстве Джамаладдина

Афгани........................................................................................ 35

 

Перевод Ибн Араби. "Лубб ал-лубб ва Сирр ас-сирр”

Духовные Странствия……………………………….……… 41

 

Резюме на арабском, персидском, турецком, английском,

немецком, и французском языка………………………… 63

Приложение Памяти Афранда Фирудин оглы

Дашдамирова……………………………….………….………....... 85


 

 


Date: 17-06-2016, 00:16 | Viewed: 1 624
 "Zümrüd Əliqulu qızı Quluzadə. Biobiblioqrafik göstərici”.
Bakı, 2015. 153 səh.
 
Əməkdar elm xadimi, fəl. e. d. Zümrüd Əliqulu qizi Quluzadənin azərbaycan, rus, ingilis və digər dillərdə nəşr edilmiş və internetdə əksini tapmiş əsərlərinin biobiblioqrafiyası Биобиобиблиография исследований заслуженного деятеля науки, доктора философских наук Кулизаде Зумруд Аликули кызы на азербайджанском, русском, английском и других языках Biobibliography of Honored Scientist of Azerbijan, Doctor of philos. s. Kulizade Zumrud Aligulu kizi Kuluzade`s published works and online in internet in Azerbaijan, Russian, English and other languages.
 
Elmi redaktor: İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor.
Tərtibatçı: Rahil Nadir oğlu Nəcəfov, f.ü.f.d.
Научный редактор: Ильхам Мамедзаде Рамиз оглы, доктор философских наук, профессор.
Составитель: Рахиль Надир оглы Наджафов, Др. философии по философии .
Scientific Editor: Ilham Mammadzade Ramiz oglu, Doctor of philosophical sciences,Professor.
Compiled by Najafov Rahil Nadir oglu, Ph.D.
 

Date: 3-02-2016, 23:14 | Viewed: 1 587

доктор философии Кулизаде Зумруд

«РЕЖИМ ОГНЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ


Обращение к читателям интернета

и, в первую очередь, к

Членам Ученого Совета Института Истории Академии Наук Республики Армении

рекомендовавших к печати книгу

В.Г.Туняна «Пристрастие Азербайджана к истории Армении: мифы и реалии» (Ереван Институт истории, 2013)

Date: 27-12-2015, 01:45 | Viewed: 1 425


Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.19. (1) 2014 (JOPh Journal)

joph-journal-az-2014_1_19.pdf [2,35 Mb] (cкачиваний: 36)


Журнал Проблема Восточнаяа философия No:19. (1) 2014. 

joph-journal-ru-2014_1_19.pdf [1,72 Mb] (cкачиваний: 35)

 

journalorientalphilosophy@gmail.com

 

Table of Contents

Volume 19. Issue 1. 2014

 

 

 


Джавад ХЕЙАТ

Философы исламского Востока, начиная с XII века 7-9.pdf [267,16 Kb] (cкачиваний: 27)

Зумруд КУЛИЗАДЕ

XXI век. Выбор приоритетов при исследовании истории духовной культуры 9-12.pdf [299,63 Kb] (cкачиваний: 22)

Уиза ГАЛЛЕЗ

«Хайдеггер и арабская мысль». Презентация книги Мушира

Ауна «Влияние хайдеггеровского наследия на арабские и мусульманские пространства»  12-18.pdf [467,49 Kb] (cкачиваний: 17)

Мехмет УНАЛ

Джалватиййа в истории тасаввуфа 18-37.pdf [327,7 Kb] (cкачиваний: 21)

Акбар НАДЖАФ

Движение протеста в тасаввуфе. Маламиты – тайное дервишество 37-46.pdf [488,99 Kb] (cкачиваний: 24)

Намик МУСАЛЫ и Рахиль НАДЖАФОВ

Ахмад ибн Мухаммад Ардабили и его философское

произведение на тюркском языке «Акаид-уль-Ислам» 47-68.pdf [409,34 Kb] (cкачиваний: 20)

 

 

Azərbaycan dilində

(in Azerbaijan)

 

 

 


Date: 10-07-2014, 19:54 | Viewed: 1 081


Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.18. (1) 2013 (JOPh Journal)

Журнал Проблема Восточнаяа философия No:18. (1) 2013. 

 

Volume 18. Issue 1. 2013

download full journal 1-84.pdf [4,36 Mb] (cкачиваний: 44)

скачать журнал полный 1-91.pdf [4,5 Mb] (cкачиваний: 52)

download resumes (in Turkish, Arabic, French and etc.)

Arabian -.pdf [198,08 Kb] (cкачиваний: 18)

Persian persian.pdf [197,69 Kb] (cкачиваний: 25)

Turkish makalelern-ozet.pdf [264,38 Kb] (cкачиваний: 19)

English summares-of-artcles.pdf [213,49 Kb] (cкачиваний: 22)

German zusammenfassung.pdf [267,03 Kb] (cкачиваний: 20)

French sommare.pdf [261,01 Kb] (cкачиваний: 20)

Appendix appendix.pdf [566,28 Kb] (cкачиваний: 21)Date: 10-07-2014, 19:53 | Viewed: 910


Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.17. (1) 2012 (JOPh Journal)

Журнал Проблема Восточнаяа философия No:17. (1) 2012. 

 

Volume 18. Issue 1. 2013

download full journal vol-17-azeri.pdf [1,72 Mb] (cкачиваний: 34)

скачать журнал полный vol-17-russian.pdf [1,48 Mb] (cкачиваний: 37)

download resumes (in Turkish, Arabic, French and etc.)

Arabian joph-journal-arab-.pdf [787,43 Kb] (cкачиваний: 17)

Persian joph-journal-persian-.pdf [615,37 Kb] (cкачиваний: 20)

Turkish joph-journal-turk-o-z-e-t.pdf [618 Kb] (cкачиваний: 15)

English joph-journal-englsh-s-u-m-m-a-r-e-s.pdf [438,49 Kb] (cкачиваний: 18)

German joph-journal-german-zusammenfassung.pdf [451,67 Kb] (cкачиваний: 17)

French joph-journal-french-s-o-m-m-a-r-e.pdf [452,53 Kb] (cкачиваний: 16)

Appendix :

1. forum-of-of-phlosophy-n-the-regon-of-slamc-culture.pdf [887,54 Kb] (cкачиваний: 17)

 2. the-end-of-the-xx-begnnng-of-the-xx-century-dr.-zumrud-kulizade.pdf [495 Kb] (cкачиваний: 13)

Table of Contents

Volume 17. Issue 1. 2012

Articles

Date: 10-07-2014, 19:52 | Viewed: 797Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.16. (1) 2011 (JOPh Journal)

Журнал Проблема Восточнаяа философия No:16. (1) 2011. 

download full journal shark-felsefesi-problemleri-2011-az.pdf [1,81 Mb] (cкачиваний: 28)

 скачать журнал полный shark-felsefesi-problemleri-2011-ru.pdf [1,8 Mb] (cкачиваний: 36)

download resumes (in Turkish, Arabic, French and etc.)

Arabian .pdf [392,62 Kb] (cкачиваний: 19)

Persian -.pdf [405,28 Kb] (cкачиваний: 18)

Turkish o-z-e-t.pdf [336,72 Kb] (cкачиваний: 15)

English r-e-s-u-m-e.pdf [407,26 Kb] (cкачиваний: 18)

German zusammenfassung.pdf [399,7 Kb] (cкачиваний: 17)

 French s-o-m-m-a-r-e.pdf [356,06 Kb] (cкачиваний: 15)

 

Table of Contents

Volume 16. Issue 1. 2011

Articles

Date: 10-07-2014, 19:50 | Viewed: 0

journal-of-problems-of-oriental-philosophy.pdf [766,08 Kb] (cкачиваний: 60)
Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.15. (1) 2010 (JOPh Journal) 
Журнал Проблемы восточной философии. Vol.15. (1) 2010 (JOPh Журнал)
Download journal - journal-of-problems-of-oriental-philosophy.pdf  [766,08 Kb] (cкачиваний: 60)


Date: 10-07-2014, 19:48 | Viewed: 0Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.14. (1) 2009 (JOPh Journal)

Журнал Проблема Восточнаяа философия No:14. (1) 2009. 

 

Table of Contents

Volume 14. Issue 1. 2009

Articles


Date: 10-07-2014, 19:47 | Viewed: 0