Problems of Oriental Philosophy
INTERNATIONAL ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNAL

Müasir elmi ədəbiyyat fəlsəfə tarixinə həsr edilmiş bir sıra tədqiqatlarla zənginləşib. Həmin tədqiqatlar içərisində tədqiqatçılar tərəfindən keçmiş sovet xalqlarının etnomilli fəlsəfə tarixləri, bölgə fəlsəfələri və xüsusən fəlsəfi prosesin o qanunauyğunluqlarına diqqət yetirilib ki, həmin qanunauyğunluqlar vaxtıyla obyektiv və subyektiv səbəblərə görə diqqətdən kənar qalmışdılar.

Deyilənlərlə əlaqədar diqqətinizə adı gedən işlər və onların koordinatları ilə tanış olmaq üçün qısa məlumat təqdim edilir.

Ilk növbədə saytın izləyənlərə, o cümlədən, fəlsəfə tarixi və islam bölgəsi mədəniyyəti tarixinin professional tədqiqatçılarına sayta təqdim edilmiş işlər haqqında qeydlərini göndərmək təklif edilir.

Ziyarətçilər saytın oxucularının diqqətini cəlb edə bilən müasir fəlsəfə tarixi və bütövlükdə mədəniyyətşünaslığın aktual və mübahisəli problemləri haqqında qeydlərini bu ünvana göndərə bilərlər.

Zumrudkulizade@hotmail.com

Date: 11-12-2017, 16:36 | Viewed: 204

 

 

Mərdanov Misir Cumayıl oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü (2017), AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, Azərbaycanın sabiq Təhsil naziri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor. 

 

 

Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgərzadə ilə vida mərasimində çıxışı.

 

Hörmətli mərasim iştirakçıları! Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının möhtəşəm salonunda Dünyanın ən böyük alimlərindən biri, qeyri səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, həmyerlimiz Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgərzadə ilə vida mərasiminə toplaşmışıq. Burada məndən əvvəl qeyd olunanları təkrar etməmək məqsədi ilə, bu böyük alimin elmi yaradıcılığının müəyyən məqamlarını diqqətinizə çatdırmaq istərdim...............

Date: 2-11-2017, 17:31 | Viewed: 258

XX – XXI əsr elm və fəlsəsənin Lütfizadə fenomeni


Varlığın elmi idrakının məntiqini kamilləşdirən, müasir elm və fəlsəfənin mövcud bünövrəvi anlam və təsəvvürlərinə yeni baxış tələb edən, dövrünün dünya elmində həqiqət axtarışında inqilabi ruhu ilə şöhrət qazanmış L.Zadə (Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgərzadə) ixtiralar silsiləsindən ibarət logic fuzzy (qeyri – səlis məntiq) adı altında nəzəriyyələr sistemi yaradan filosof alim, XX əsr dünya o cümlədən İslam Şərqi bölgəsi və vətəni Azərbaycan elmi və fəlsəfəsi və bütövlükdə mədəniyyətinin yüksək zirvələrindən biri və fəxri kimi dəyərləndirilə bilər.

Filosof alim L.Zadənin çoxsaylı və çoxşaxəli cahanşümul ixtiralarından ibarət nəzəriyyələr sistemi olan (qeyri-səlis) məntiq təlimin dərkinin geniş oxucu kütləsi üçün mürəkkəbliyini nəzərə alaraq saytımıza müxtəlif sahə mütəxəssislərinin L.Zadə irsi haqqında məlumat verən yazılarını yerləşdirir və yerləşdirəcəyik.

Sayt yazılıarınızı gözləyir.

Date: 2-11-2017, 17:27 | Viewed: 257

 Nərgiz Əliyeva
 "Şeyx əs-Siləfi və Azərbaycan", "Elm və təhsil", Bakı - 2016, 160 səh.


 Əsər Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Şurasının 06 dekabr 2016-cı il tarixli 8 saylı protokoluna əsasən çap olunmuşdur.
 Elmi redaktor: akademik Vasim Məmmədliyev
 Kitabda XII əsrdə Azərbaycanda olmuş sufi alim və səyyah Şeyx əs-Siləfinin "Mucəm əs-səfər" əsəri əsasında Azərbaycanın mədəni həyatı tədqiq edilir. Əsərdə Azərbaycandan çıxmış 117 mühəddis, şair, katib, ədib haqqında məlumat verilir. Əsər Azərbaycan ziyalılarınıın və məşhur şəxsiyyətlərinin adlarının üzə çıxarılması və Azərbaycanla müsəlman dünyası ölkələri arasındakı elmi - ədəbi əlaqələri öyrənmək baxımından olduqca qiymətli mənbədir.
İSBN: 978-9952-8176-8-3


Date: 12-05-2017, 12:51 | Viewed: 596

 Zemfira Hacıyeva: Təkrarlanan tarix, təkrarlanan şəxslər

 

 

 

 

 

 


İlk hussədə müəllifin İrəvan bölgəsinin tarixi ilə bağlı rus-sovet və erməni tarixçiləri ilə fərqli və oxşar cəhətlərinə nəzər yetirilir.
Kitabın ikinci hissəsində isə C. Burnutyanın sözügedən əsərinin mühüm əhəmiyyət kəsb edən fəsilləri müəyyən ixtisarla oxucuların diqqətinə çatdırılır. Bu fəsillərdə rus işğalı ərəfəsində bütün Azərbaycan ərazisi kimi, İrəvan xanlığını da əhatə etmiş siyasi proseslər şərh edilir, habelə bölgənin sosial – iqtisadi, demoqrafik vəziyyəti ilə bağlı geniş və əhatəli məlumat verilir.
 
 

Date: 12-02-2017, 13:00 | Viewed: 672

 

Şərq fəlsəfəsi problemləri jurnalı No20 (1), 2015

Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.20. (1) 2015

Журнал Проблема Восточная философия No:20. (1) 2015


 

journalorientalphilosophy@gmail.com

 

 

M Ü N D Ə R İ C A T (Table of Contents)

Zümrüd Quluzadə İbn əl– Ərəbinin fəlsəfi irsinin təfsiri haqqında ......................... 5

Leyla Məlikova M.R.Rizanın (1865 - 1935) maarifçi islahatçılığının

xüsusiyyətləri......................................................................................................16

 

Belokopıtova NınaUkrayna fəlsəfi diskursunda təriqətlər paradiqması................ 24

 

Qəmər Mürşdüdlü Əbu Reyhan Biruni komparativist dinşünaslığın

nümayəndəsi kimi....................................................................................... 32

 

Qəmər Mürşüdlü Cəmaləddin Əfqaninin masonluğu məsələsinə dair................ 36

 

Tərcümə İbn Ərəbinin«Lübbəl-lübb vəsirru-s sirr» əsəri.

İsmayıl Həqqi Bursəvinin təqdimatında....................................... 42

Xülasələr Ərəb, fars, türk, ingilis, alman, fransız dillərində..................... 62

 

Əlavə Əfrand Firudin oğlu Daşdəmirovun xatirəsinə............................... 91

 

Зумруд Кулизаде О интерпретации философского

наследия Ибн ал-Араби.....................................................5

 

Меликова Лейла Особенности просвещенческого реформаторства

Мухаммада Рашида Рида (1865-1935)................... 16

 

Белокопытова Нина Парадигматика тарикатов в украинском

философском дискурсе.....................................................24

 

Гамер Муршудлу Абу Рейхан Бируни – как представитель

компаративистского религиоведения....................31

 

Гамер Муршудлу К вопросу о масонстве Джамаладдина

Афгани........................................................................................ 35

 

Перевод Ибн Араби. "Лубб ал-лубб ва Сирр ас-сирр”

Духовные Странствия……………………………….……… 41

 

Резюме на арабском, персидском, турецком, английском,

немецком, и французском языка………………………… 63

Приложение Памяти Афранда Фирудин оглы

Дашдамирова……………………………….………….………....... 85


 

 


Date: 17-06-2016, 00:16 | Viewed: 1 106
 "Zümrüd Əliqulu qızı Quluzadə. Biobiblioqrafik göstərici”.
Bakı, 2015. 153 səh.
 
Əməkdar elm xadimi, fəl. e. d. Zümrüd Əliqulu qizi Quluzadənin azərbaycan, rus, ingilis və digər dillərdə nəşr edilmiş və internetdə əksini tapmiş əsərlərinin biobiblioqrafiyası Биобиобиблиография исследований заслуженного деятеля науки, доктора философских наук Кулизаде Зумруд Аликули кызы на азербайджанском, русском, английском и других языках Biobibliography of Honored Scientist of Azerbijan, Doctor of philos. s. Kulizade Zumrud Aligulu kizi Kuluzade`s published works and online in internet in Azerbaijan, Russian, English and other languages.
 
Elmi redaktor: İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor.
Tərtibatçı: Rahil Nadir oğlu Nəcəfov, f.ü.f.d.
Научный редактор: Ильхам Мамедзаде Рамиз оглы, доктор философских наук, профессор.
Составитель: Рахиль Надир оглы Наджафов, Др. философии по философии .
Scientific Editor: Ilham Mammadzade Ramiz oglu, Doctor of philosophical sciences,Professor.
Compiled by Najafov Rahil Nadir oglu, Ph.D.
 

Date: 3-02-2016, 23:14 | Viewed: 1 162

доктор философии Кулизаде Зумруд

«РЕЖИМ ОГНЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ


Обращение к читателям интернета

и, в первую очередь, к

Членам Ученого Совета Института Истории Академии Наук Республики Армении

рекомендовавших к печати книгу

В.Г.Туняна «Пристрастие Азербайджана к истории Армении: мифы и реалии» (Ереван Институт истории, 2013)

Date: 27-12-2015, 01:45 | Viewed: 1 038


Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.19. (1) 2014 (JOPh Journal)

joph-journal-az-2014_1_19.pdf [2,35 Mb] (cкачиваний: 33)


Журнал Проблема Восточнаяа философия No:19. (1) 2014. 

joph-journal-ru-2014_1_19.pdf [1,72 Mb] (cкачиваний: 30)

 

journalorientalphilosophy@gmail.com

 

Table of Contents

Volume 19. Issue 1. 2014

 

 

 


Джавад ХЕЙАТ

Философы исламского Востока, начиная с XII века 7-9.pdf [267,16 Kb] (cкачиваний: 24)

Зумруд КУЛИЗАДЕ

XXI век. Выбор приоритетов при исследовании истории духовной культуры 9-12.pdf [299,63 Kb] (cкачиваний: 19)

Уиза ГАЛЛЕЗ

«Хайдеггер и арабская мысль». Презентация книги Мушира

Ауна «Влияние хайдеггеровского наследия на арабские и мусульманские пространства»  12-18.pdf [467,49 Kb] (cкачиваний: 14)

Мехмет УНАЛ

Джалватиййа в истории тасаввуфа 18-37.pdf [327,7 Kb] (cкачиваний: 14)

Акбар НАДЖАФ

Движение протеста в тасаввуфе. Маламиты – тайное дервишество 37-46.pdf [488,99 Kb] (cкачиваний: 21)

Намик МУСАЛЫ и Рахиль НАДЖАФОВ

Ахмад ибн Мухаммад Ардабили и его философское

произведение на тюркском языке «Акаид-уль-Ислам» 47-68.pdf [409,34 Kb] (cкачиваний: 17)

 

 

Azərbaycan dilində

(in Azerbaijan)

 

 

 


Date: 10-07-2014, 19:54 | Viewed: 716


Journal of Problems of Oriental Philosophy. Vol.18. (1) 2013 (JOPh Journal)

Журнал Проблема Восточнаяа философия No:18. (1) 2013. 

 

Volume 18. Issue 1. 2013

download full journal 1-84.pdf [4,36 Mb] (cкачиваний: 40)

скачать журнал полный 1-91.pdf [4,5 Mb] (cкачиваний: 49)

download resumes (in Turkish, Arabic, French and etc.)

Arabian -.pdf [198,08 Kb] (cкачиваний: 15)

Persian persian.pdf [197,69 Kb] (cкачиваний: 22)

Turkish makalelern-ozet.pdf [264,38 Kb] (cкачиваний: 16)

English summares-of-artcles.pdf [213,49 Kb] (cкачиваний: 19)

German zusammenfassung.pdf [267,03 Kb] (cкачиваний: 17)

French sommare.pdf [261,01 Kb] (cкачиваний: 17)

Appendix appendix.pdf [566,28 Kb] (cкачиваний: 18)Date: 10-07-2014, 19:53 | Viewed: 623